Høring. EU-EØS energi. Forslag til revidert fornybardirektiv av 14. juli 2021

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.09.2021

Vår ref.: 21/1362

Det vises til Europakommisjonens forslag til revidert fornybardirektiv som ble fremmet den 14. juli 2021. Forslaget reviderer fornybardirektivet fra 2018 (2018/2001/EU). Dette direktivet  er fremdeles i en EØS-prosess. Revisjonen foreslått nå er bl.a. begrunnet i oppfølging av EUs prioriteringer under Europas grønne giv, og at fornybar energi i tilstrekkelig grad skal kunne bidra til å nå EUs forsterkede utslippsmål på 55 prosent i 2030.

I tillegg tar revisjonen sikte på å ta hensyn til EUs strategi for integrasjon av energisystemer, EUs hydrogenstrategi, EUs strategi for fornybar energi til havs samt renoveringsbølgeinitiativet. Kommisjonens forslag til endringer i revidert fornybardirektiv er et av lovgivningsinitiativene under "Europas grønne giv" og "fit for 55 pakken" som blir fremlagt i 2021. Revidert energieffektiviseringsdirektiv ble også lagt fram den 14. juli, samtidig med fornybardirektivet. Dette sendes ut som egen høringssak. Klima-og miljødepartementet, Finansdepartementet og Samferdelsdepartementet vil ha ansvar for å sende ut andre deler av "fit for 55" pakken på høring.

Nedenfor er lenke til forslaget til revidert fornybardirektiv av 14. juli på EU-kommisjonens hjemmesider:

amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf (europa.eu)

Forslaget vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak. Det kan  bli justeringer i det materielle innholdet i løpet av denne prosessen.

Det bes om høringsinstansenes syn med henblikk på videre behandling og utvikling av en norsk posisjon i det videre arbeidet med direktivet i EØS-prosessen.

Eventuelle spørsmål om faglig innhold og prosess kan rettes til Energi- og vannressursavdelingen, ved seksjon for energianalyse avdelingsdirektør  eli.jensen@oed.dep.no  eller til EU/EØS-enheten.ved avdelingsdirektør johan.vetlesen@oed.dep.no.

Opprinnelig høringsfrist var satt til 1. september, men etter henvendelser fra flere høringsinstanser om forlenget frist har departementet valgt å utvide høringsfristen til 10. september.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Johan Vetlesen (e.f)

avdelingsdirektør                                         Kristin Thorvaldsen

                                                                         seniorrådgiver

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

Akademikerne

Aker Carbon Capture

Aker Offshore Wind AS

Avfall Norge

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

CICERO Senter for Klimaforskning

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DNVGL

Drivkraft Norge AS

EL & IT Forbundet

Elektroforeningen

Energi Norge

Enova SF

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Forum for utvikling og miljø

Fortum Oslo Varme

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Gassnova

GE Power Norway

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

HeidelbergCement Norway AS

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kystverket

KS - Kommunesektorens organisasjon

KS Bedrift

Kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Landbruksdirektoratet

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nel

NELFO

NIVA

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norske Boligbyggelag

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Institutt for bioøkonomi

Norsk Institutt for luftforskning

Norsk Institutt for naturforskning

Norsk klimastiftelse

Norsk olje og gass

Norsk polarinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norskehavsrådet

Norske arkitekters landsforbund

Norske Shell

Norwea

Norwegian Energy Partners

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rederiforbundet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget / Sámediggi

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Standard Norge

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Statsbygg

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Total E&P Norge AS

Transportøkonomisk Institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Senter for Europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Zero Emission Resource Organisation