Høring Endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2021

Vår ref.: 20/5522

Høring av forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, om behandling av personopplysninger

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven samt forskrifter til disse. Forslagene gjelder behandling av personopplysninger med grunnlag i disse lovene.

Barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner behandler i dag mange personopplysninger om barn og ungdom. Oppgavene de har etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, setter rammer for hvilke personopplysninger som kan behandles, og hvordan. Disse rammene er særlig viktige siden personopplysningene som hovedregel gjelder barn og unge.

I barnehagen skal barnet få omsorg og muligheter for lek, læring, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehage og skole skal samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning for å gi barna en trygg og god overgang.

I grunnskole og videregående opplæring skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, lærling, praksisbrevkandidat og lærekandidat. Eleven kan ha rett til spesial­undervisning, opplæring i samisk, kvensk eller finsk eller særskilt språkopplæring. Helse­messige forhold skal ivaretas, og eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Dette er eksempler på rettigheter og plikter i barnehage og skole som gjør det nødvendig å behandle personopplysninger om barn og unge. Det er viktig for barn og unges personvern at rammene for behandling av personopplysninger er så klare som mulig. Det er også viktig for at de som arbeider i barnehage, skole, kommune og fylkeskommune, skal være bedre i stand til å ivareta barn og ungdoms personvern.

Behandling av personopplysninger krever at det foreligger et rettslig grunnlag, og for barnehage- og skolevirksomhet bør dette grunnlaget i all hovedsak gå fram av lov og forskrift. Personopplysningsloven og personvernforordningen innebærer at det stilles krav om tydelighet og forutsigbarhet i de rettslige grunnlagene. Departementet har foretatt en større gjennomgang for å sikre at de lovfestede behandlingsgrunnlagene er klare og tydelige.

Departementet foreslår derfor uttrykkelige hjemler for behandling av personopplysninger i barnehage, grunnskole og i videregående opplæring. 

 

Hovedpunktene i høringsnotatet er:

 • Generelle bestemmelser om at de som driver barnehage eller skole, skal kunne behandle personopplysninger så langt det er nødvendig for å oppfylle rettigheter og plikter etter lovverket.
 • Krav om styring av tilgang til personopplysninger i barnehager og skoler
 • Regler om bruk av personopplysninger i ikke-anonyme læringsmiljø­undersøkelser.
 • Regler om hva slags og til hvilke formål det er lov å dele personopplysninger mellom barnehager, mellom barnehage og skole, mellom skoler, mellom barnehager/skoler og kommunen/fylkeskommunen.
 • Regler om Utdanningsdirektoratets innsamling, behandling og deling av personopplysninger til bruk i statistikk, analyse og forskning. Dette innebærer bl.a. innhenting av alle vitnemålsopplysninger fra 10. klasse, resultater for alle elever i videregående opplæring og opplysninger fra nasjonale prøver og undersøkelser.
 • Regler om nasjonal vitnemålsdatabase som verktøy for opptak til høyere utdanning og til lagring av digitale vitnemål fra friskoler, fagskoler mv.

Vi ber om at høringsinstansene fortrinnsvis bruker den digitale løsningen på regjeringens hjemmesider, se www.regjeringen.no/id2781248 . Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på regjeringens hjemmesider.

Høringsfristen er 4. januar 2021.

 

 

Med hilsen


Trude wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør                                               Kari Bjørke
                                                                              fagdirektør

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • DIKU
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges forskningsråd
 • Riksarkivet
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Unit
 • Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
 • Utdanningsdirektoratet
 • Sametinget

 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland

 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune

 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre

 • Alle private barnehager
 • Alle friskoler

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Folkehøgskolerådet
 • Abelia
 • Friskolenes kontaktforum
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO)
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk Lektorlag
 • Montessori i Norge
 • Norsk senter for forskningsdata (NSD) AS
 • Norske fag- og friskolers forbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Trygge Barnehager AS
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Voksenopplæringsforbundet
 • YS

 • Foreldrenettverk MOT Mobbing
 • Foreningen Mobbing i Skolen
 • OdinStiftelsen
 • Stopp Mobbingen