Høringsbrev - forslag til endring av forskrift av 4. mars 2005 § 15 om slumpfiskeordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.11.2009

Vår ref.:

 

1. Innledning

Fiskeri- og kystdepartementet ønsker å legge frem forslag om endring av gjeldende slumpfiskeordning for havfiskeflåten.  Forslaget innebærer en ytterligere forenkling og effektivisering av ordningen og er spesielt motivert ut fra den vanskelige situasjonen for hvitfisksektoren. 

Det gjøres oppmerksom på at høringsfristen er satt til 6. november 2009.

Slumpfiskeordningen ble sist endret høsten 2008.

Den gjeldende slumpfiskeordningen er regulert i forskrift av 4. mars 2005 om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten § 15, som lyder slik:

”Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at inntil 20 % av kvoten av det enkelte fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som tilhører en fartøygruppe nevnt i § 1, fiskes med et annet fartøy som tilhører samme fartøygruppe.
Fartøyet eller fartøyene som avgir kvote må ha fisket minst 50 % av kvoten før kvotemottakende fartøy kan starte fiske i henhold til tillatelsen etter første ledd. Fartøyet eller fartøyene som avgir kvote i henhold til tillatelsen etter første ledd kan ikke nyttes i vedkommende fiskeri for resten av året fra det tidspunkt det mottakende fartøyet starter fiske på den kvoten som er tildelt etter første ledd. Eieren av det fartøyet som tildeles kvoter etter første ledd, må gi melding til Fiskeridirektoratet når fiske på slik kvote starter. Fiske på slike kvoter av torsk kan ikke starte før 1. oktober.”

Begrunnelsen for slumpfiskeordningen er å legge til rette for å fiske opp ”slumper” som ellers ikke ville bli fisket på grunn av manglende eller marginal lønnsomhet ved å ta fartøyet ut på en siste tur for sesongen.  

2. Forslag til endringer

Fiskeri- og kystdepartementet har etter sist endring hatt løpende kontakt med næringen om ordningen, om hensiktsmessigheten av gjeldende regulering og spørsmål om å forbedre denne.

Det er i denne prosessen kommet frem at slumpfiskeordningen kan gjøres mer rasjonell og effektiv for brukerne.

Fiskeri- og kystdepartementet vil foreslå følgende endringer:

• at startdatoen 1. oktober for når fiske på slumpkvoter av torsk kan starte, blir fjernet
• at kravet om at fartøyet som avgir kvote innenfor ordningen må ha fisket minst 50 % av kvoten før ordningen benyttes, blir redusert til 30 %
• at bestemmelsen om at det kvoteavgivende fartøyet ikke kan drive direktefiske på det aktuelle fiskeslaget og kun kan fiske restkvoten som bifangst, oppheves.


Startdato for slumpfiske etter torsk

Slumpfiskeordningen for torsk kan ikke benyttes før etter 1. oktober.

Bestemmelsen ble tatt inn for å sikre landindustrien tilførsler av torsk om høsten, idet tilførsler fra kystflåten vanligvis har vært små på denne tiden av året.  Utviklingen har imidlertid vært at havfiskeflåten setter frivillig av deler av sine torskekvoter til denne perioden av praktiske og økonomiske grunner. Fiskeri- og kystdepartementet mener derfor at det ikke er nødvendig å opprettholde denne begrensningen for å sikre leveranser i løpet av høsten.

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår at startdatoen 1. oktober for når fiske på slumpkvoter av torsk kan starte, blir fjernet.

50 % grensen

Fartøy som avgir kvote må i henhold til gjeldende regler ha fisket minst 50 % av kvoten før kvotemottagende fartøy kan starte fiske på slumpkvoten. Bestemmelsen ble inntatt etter forslag fra Fiskebåtredernes Forbund i høringsrunden ved forrige endring av ordningen, blant annet for å unngå at fartøy som ikke har til hensikt å delta i et fiskeri likevel ”slumper” 20 % av kvoten.

Fiskeri- og kystdepartementet legger til grunn at formålet med bestemmelsen blir like godt ivaretatt om kravet er 30 % av kvoten. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet vil derfor forslå at kravet reduseres fra 50 % til 30 %.

Bifangst

Etter § 15 annet ledd annet punktum kan det fartøyet som har avgitt kvote av et fiskeslag innenfor slumpfiskeordningen, ikke drive et direktefiske på den kvoten som fartøyet har i rest av dette fiskeslaget etter at det mottagende fartøyet har startet fisket på slumpkvoten. Fartøyet som avgir kvote kan imidlertid fortsatt ha innblanding av det aktuelle fiskeslaget som bifangst i fisket etter andre fiskeslag.

Bifangsten avregnes i dag pr tur.

Norges Fiskarlag har foreslått å oppheve denne bestemmelsen, slik at det ikke blir noen begrensninger i hvordan fisket på fartøyets gjenstående kvote av det overførte fiskeslaget kan foregå.  Forslaget er begrunnet med at dette både av praktiske og kontrollmessige hensyn vil være en fordel for kvoteavgivende fartøy, og at forslaget vil bidra til en effektivisering av slumpfiskeordningen og føre til at utøvelsen av fisket kan skje på en mer rasjonell og lønnsom måte.

Fiskeri- og kystdepartementet vil på denne bakgrunn foreslå å oppheve bestemmelsen om at kvoteavgivende fartøy kun kan fiske restkvoten som bifangst, selv om dette fører til en større grad av omsettelighet for kvoter.

Fiskeri- og kystdepartementet påpeker at hvert av fartøyene vil være ansvarlige for å holde sitt samlede fiske innenfor den tildelte kvoten.

Økning av slumpfiskekvoten

Norges Fiskarlag har for øvrig også foreslått å øke slumpfiskekvoten fra 20 % til 30 % av fartøyets kvote. Departementet anser imidlertid at det harmonerer dårlig med slumpfiskeordningens begrunnelse og formål å ha en slumpkvote på 30 %, særlig når kvotestørrelsene er svært høye for enkelte av de berørte fiskeslag. Departementet mener derfor at en økning i kvoteandelen ikke vil innebære en forbedring av slumpfiskeordning som sådan, men utelukkende til å gjøre en større del av kvotegrunnlaget mer omsettelig.

Det foreslås derfor ikke en slik økning.

3. Forslag til ny forskrift

Departementet foreslår på denne bakgrunn følgende nye forskriftsbestemmelse, til erstatning for dagens slumpfiskeregel:

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at inntil 20 % av kvoten av det enkelte fiskeslag som er nevnt i § 3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som tilhører en fartøygruppe nevnt i § 1, fiskes med et annet fartøy som tilhører samme fartøygruppe.

Fartøyet eller fartøyene som avgir kvote må ha fisket minst 30 % av kvoten før kvotemottakende fartøy kan starte fiske i henhold til tillatelsen etter første ledd. Eieren av det fartøyet som tildeles kvoter etter første ledd, må gi melding til Fiskeridirektoratet når fiske på slik kvote starter.

Fiskeri- og kystdepartementet tør be om høringsinstansenes uttalelse til forslaget innen 6. november 2009.


Med hilsen


Vidar Landmark
avdelingsdirektør
Bergljot Strømme Svendsen
seniorrådgiver


 

Fiskeridirektoratet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes Forening
Norsk Sjømannsforbund
Norske Sjøoffiserers Forbund
Innovasjon Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen

Til toppen