Høring - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å lovfeste at kommunen ikke kan bosette personer under 50 år i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre. Dette vil i praksis også omfatte omsorgsboliger, men kun omsorgsboliger der personer under 50 år må dele oppholdsrom, som kjøkken, bad, stue og lignende med personer som er betydelig eldre enn dem selv. Lovforslaget innebærer ikke at det blir forbud mot å bosette yngre personer i sykehjem mv., men da må personen selv, eventuelt pårørende, samtykke til bosettingen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.03.2023

Vår ref.: 22/5025

Høringsbrev - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å lovfeste at kommunen ikke kan bosette personer under 50 år i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre. Dette vil i praksis også omfatte omsorgsboliger, men kun omsorgsboliger der personer under 50 år må dele oppholdsrom, som kjøkken, bad, stue og lignende med personer som er betydelig eldre enn dem selv. Lovforslaget innebærer ikke at det blir forbud mot å bosette yngre personer i sykehjem mv., men da må personen selv, eventuelt pårørende, samtykke til bosettingen.

I høringsnotatet foreslås det følgende endringer:

  • Ny § 3-2 b i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).
  • Ny § 4-8 i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).
  • Nytt tredje ledd i pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-2.

I tillegg skisseres alternative forslag som departementet særlig ber om tilbakemelding på.

Høringsfristen er 20. mars 2023.

 Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

  

Geir Helgeland (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Jeanette Fjeldheim

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene
Sametinget
Landets fylkeskommuner
Landets statsforvaltere
Landets kommuner
Sysselmannen på Svalbard

Andre statlige
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barneombudet
Bioteknologirådet

Datatilsynet
Det juridiske fakultet, institutt for offentlig rett
Det medisinske fakultet

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet
Helseklage
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Innovasjon Norge
Institutt for helse og samfunn HELSAM

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets høgskoler med helsefaglig utdanning
Landets pasient- og brukerombud
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM)
Norges forskningsråd
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk senter for menneskerettigheter
NTNU, Det medisinske fakultet
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Regelrådet
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Sivilombudsmannen
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Private

Actis
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Aleris Helse AS
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Autismeforeningen i Norge
Barnekreftforeningen
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Fagforbundet
Familieklubbene i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Helsetjenestens Lederforbund
Helseutvalget
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
HIV-Norge
Hjernerådet
Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for samfunnsforskning

Junior- og barneorganisasjonen JUBA
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
Kirkens bymisjon

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Legeforeningens forskningsinstitutt

MS – forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse - NAKMI
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Revmatikerforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk sykepleierforbund

Organisasjonen Voksne for Barn
Omsorgsjuss

Parat
Parat Helse
Prima Omsorg
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rådet for legeetikk
Rådgivning om spiseforstyrrelser

SAFO
Sagatun brukerstyrt senter
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Senter for medisinsk etikk
Senter for omsorgsforskning
Senter for omsorgsforskning Midt-Norge
Senter for omsorgsforskning Nord-Norge
Senter for omsorgsforskning Sør
Senter for omsorgsforskning Vest
Senter for omsorgsforskning Øst
SINTEF Helse
Spiseforstyrrelsesforeningen
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen iOmsorg
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Pårørendesenteret
Unicare
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
USHT Akershus
USHT Aust-Agder
USHT Buskerud
USHT Finnmark
USHT Hedmark
USHT Møre og Romsdal
USHT Nordland
USHT Nord-Trøndelag
USHT Oppland
USHT Oslo
USHT Sør-Trøndelag
USHT Telemark
USHT Troms
USHT Vest-Agder
USHT Østfold
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge