Høring - Endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.06.2021

Vår ref.: 21/1114

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven.

Allmenngjøring av tariffavtale innebærer at lønns- og arbeidsvilkårene i en landsomfattende tariffavtale, eller deler av disse, gjøres gjeldende ikke bare for dem som er bundet av tariffavtalen, men for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde. Allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig virkemiddel i innsatsen mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. For å sikre at allmenngjøringsordningen er effektiv, pålegges oppdragsgivere og oppdragstakere enkelte plikter gjennom allmenngjøringsloven. Det er blant annet gitt forskrifter som pålegger oppdragsgivere en plikt til påse at lønns- og arbeidsvilkårene hos oppdragstakere er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter (såkalt påseplikt).

I vedlagte høringsnotat foreslår departementet at oppdragstakers plikt til å dokumentere etterlevelse av allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår overfor oppdragsgiver forskriftsfestes. Plikten følger i dag av kontraktsklausuler mellom partene. Endringen er en kodifisering av gjeldende praksis og innebærer således ingen nye plikter for oppdragstakere.

Frist for å sende inn høringssvar er: onsdag 16. juni 2021.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Stefanie Pettersen 
seniorrådgiver

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon KS

Konkurransetilsynet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon

Norges Rederiforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Personvernkommisjonen KMD

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Regelrådet

Samferdselsdepartementet

Skattedirektoratet

Tekna

Unio

Utenriksdepartementet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Økokrim