Høring - Forslag om å innføre et særskilt grunnlag for utvisning av tredjelandsborgere for inngåelse av omgåelsesekteskap

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven. Departementet foreslår å innføre et særskilt grunnlag for utvisning av tredjelandsborgere for inngåelse av omgåelsesekteskap. Forslaget har ikke til hensikt å føre til utvisning i flere eller færre saker om inngåelse av omgåelsesekteskap enn i dag, men å tydeliggjøre vurderingstemaet for utvisning i slike tilfeller.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.09.2022