Høringsbrev

Høring - forslag til endringer i barnevernloven

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i barnevernloven.  

Endringsforslagene gjelder:

  • Utvidet krav om begrunnelse i saker om ettervern 
  • Regulering av sentre for foreldre og barn (mødrehjemmene)
  • Lovfesting av individuell plan i barnevernet 
  • Plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til melder 
  • Utvidelse av barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til helsepersonell 
  • Tydeliggjøring av barneverntjenestens oppfølgingsansvar og krav om evaluering når det gjelder hjelpetiltak 
  • Presisering av kriteriene for oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse

I tillegg foreslås praksisendring når det gjelder adopsjon som barneverntiltak.

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser vil en rekke av forslagene innebære presiseringer av oppgaver som allerede ligger til kommunens ansvarsområde. Disse vil ikke innebære merkostnader. Andre forslag vil kunne føre til noe økte kostnader for kommunen, mens enkelte forslag vil kunne innebære en innsparing.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene, inkludert synspunkter på de økonomiske og administrative konsekvensene.

Høringsfristen er 12. desember 2008.

Av hensyn til sakens videre fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.  

Høringsuttalelsene sendes Barne- og likestillingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, postboks 8036 Dep., 0030 Oslo.  

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.

Med hilsen

 Haktor Helland (e.f.)

                                                                               Tone G. Smith