Høringsbrev

Vedlagt følger utkast til endringer i lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16 (friluftsloven).

Det foreslås mindre endringer i friluftsloven med bakgrunn i fylkeskommunens oppgaver etter forvaltningsreformen, jfr. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) om forvaltningsreformen.

Med bakgrunn i St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet (friluftsmeldingen) fremmes også lovendringsforslag med sikte på å styrke allemannsretten.

Dagens forbud mot ferdsel i skogplantefelt foreslås opphevet. Det foreslås at allmennheten skal kunne ri eller sykle over vegstrekninger i innmark som leder til utmark Departementet tar sikte på gjennom forskrift med hjemmel i friluftsloven å utdype lovens eksisterende varsomhetsregler.

Allmennhetens høstingsrett foreslås hjemlet direkte i friluftsloven.

Videre foreslås at dagens forbud mot å vanskeliggjøre lovlig ferdsel ved stengsel, skilt eller på annen måte, utvides til også å omfatte vanskeliggjøring av lovlig opphold, bading og høsting. I tillegg foreslås å oppheve forbudet mot å telte nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Bestemmelsene om rett til inngrepsløyve foreslås utvidet, slik at kommunen selv får hjemmel til å gjennomføre enkle tiltak for å lette ferdsel i utmark. Da det har vist seg uforholdsmessig tidkrevende for kommunene å få fjernet ulovlige stengsler, foreslås også at kommunen eller departementet kan ilegge tvangsmulkt dersom ikke stengsler eller skilt til hinder for lovlig ferdsel, bading, opphold eller høsting fjernes etter pålegg fra friluftslivsorganene.

I tillegg foreslås enkelte språklige endringer, samt at feil i lovens paragrafhenvisninger rettes.

Uttalelse til utkast om endringer i lov om naturområder friluftslivet (friluftsloven) sendes Miljøverndepartementet innen 3. juli 2009. Av hensyn til saksbehandlingen ber vi om at uttalelser sendes både med vanlig post til Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 OSLO og pr. e-post til postmottak@md.dep.no.

Med hilsen

Torkel Ramberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Harald S. Ruberg
Avdelingsdirektør

Vedlegg:
- Høringsutkast
- Høringsliste