Høringsbrev

Høringsbrev i pdf-format                                                   

 

Høring – revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om merking av energirelaterte produkter (energimerkedirektivet)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) ble vedtatt i EU 19. mai 2010 og er trådt i kraft i EU. Energimerkedirektivet er en revidert versjon av rammedirektivet (1992/75/EØF) om energimerking av husholdningsapparater fra 1992. Revisjonen innebærer blant annet en utvidelse av rammedirektivets anvendelsesområde fra husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. Energimerkedirektiv 2010/30/EU erstatter rammedirektivet fra 1992.

Rammedirektivet fra 1992 og en rekke gjennomføringsdirektiver under dette er allerede en del av EØS-avtalen og er gjennomført i Norge gjennom merkeloven og forskrifter under denne.

Til orientering bemerkes at Olje- og energidepartementet sendte forslag til revidert energimerkedirektiv på høring 5. februar 2009, revidert direktiv er således kjent for berørte. I tilknytning til arbeidet med å ta inn direktivet i EØS-avtalen, vurderes behov for tilpasninger og eventuelle behov for endringer i norsk rett.
 
Olje- og energidepartementet ber om eventuelle synspunkter på energimerkedirektivet av 2010 innen 29. november 2010. Direktivet kan lastes ned fra Olje- og energidepartementets hjemmesider eller på følgende link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF

 

Med hilsen

Toril Johanne Svaan (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                              Peter Føllesdal Brown
                                                                              rådgiver