Høringsbrev

Høringsbrev i pdf-format                                                 

 

Høring - revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU om energieffektivitet i bygninger (bygningsenergidirektivet)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU (bygningsenergidirektivet) ble vedtatt i EU 19. mai 2010 og er trådt i kraft i EU, med første gjennomføringsfrist 9. juli 2012. Bygningsenergidirektivet er en revidert versjon av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygninger, og det nye direktivet erstatter dette.

Bygningsenergidirektivet av 2002 er inntatt i EØS-avtalen vedlegg IV om energi og gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i
• lov av 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi med mer (energiloven), 
• forskrift av 18. desember 2009 nr 1665 om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften),
• lov av 27. juni 2008 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og
• forskrift om tekniske krav til byggverk og produkter til byggverk(TEK).

Formålet med det reviderte bygningsenergidirektivet er å fremme bygningers energiytelse. Direktivet inneholder justerte bestemmelser om
• beregningsmetode for bygningers energiytelse,
• minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter,
• minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer,
• nasjonale planer for ’nesten nullenergibygninger’,
• energimerking av bygninger,
• regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg,
• uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.

Olje- og energidepartementet sendte 1. november eget høringsbrev til medlemmer i Kontaktutvalget for energi (EU/EØS) og berørte departementer. I forståelse med Kommunal- og regionaldepartementet, sendes høringsbrevet nå direkte til sentrale aktører som normalt høres ved endringer i teknisk forskrift.

I tilknytning til arbeidet med en inntakelse av direktivet i EØS-avtalen vurderes behov for tilpasninger og eventuelle behov for endringer i norsk rett.

Vi ber om at eventuelle synspunkter på det vedtatte bygningsenergidirektivet av 2010 sendes postmottak@oed.dep.no innen 1. desember 2010. Direktivet kan lastes ned fra Olje- og energidepartementets hjemmesider eller følgende lenke:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF


Med hilsen


Toril Johanne Svaan (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                             Peter Føllesdal Brown
                                                                             rådgiver

 

Til toppen