Høringsbrev

Forslag til forskrift om e-pengeforetak

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til forskrift om e-pengeforetak, for gjennomføring av EØS-regler som svarer til nytt e-pengedirektiv (direktiv 2009/110/EF) i norsk rett.

Finansdepartementet viser til at departementet i brev av 27. januar 2011 sendte på høring et lovforslag om at EØS-regler som svarer til direktiv 2009/110/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger, tilsyn med slik virksomhet, endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF, og om oppheving av direktiv 2000/46/EF gjennomføres med et nytt kapittel 4c i finansieringsvirksomhetsloven (lov 10. juni 1988 nr. 40) som angir de mer overordnede bestemmelsene om e-pengeforetak.

Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til forskrift som gjennomfører de utfyllende materielle reglene i EØS-regler som svarer til direktivet i norsk rett i samsvar med lovforslaget som ble sendt på høring 27. januar 2011.

E-pengedirektivet er et fullharmoniseringsdirektiv, med kun enkelte unntak og minimumskrav. Dette medfører at gjennomføringen av EØS-regler som svarer til direktivet i hovedsak vil være av mer teknisk karakter. Der det foreligger nasjonale valgmuligheter, omtales dette særskilt i vedlagte høringsnotat. Departementet ber særlig om høringsinstansenes merknader til de nasjonale valgene som er foreslås høringsnotatet.

Finansdepartementet ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for eventuelle berørte underliggende organer, og for eventuelle berørte foreninger og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Finansdepartementet ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen fredag 29. april 2011. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i Word-format til jcw@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                             Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                             underdirektør


Vedlegg