Forsiden

Høringsbrev

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til en ny, standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD). Bruken av lisensen vil være frivillig, og innebærer ikke endringer i gjeldende regelverk.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet innen 10. august 2011.

Vi viser for øvrig til bloggen på nettstedet http://data.norge.no for mer informasjon om viderebruk av offentlige data generelt og forslaget til lisens spesielt.


Med hilsen

Katarina de Brisis (e.f.)
avdelingsdirektør
Sverre Lunde-Danbolt
førstekonsulent

 

 

 

Vedlegg:

Høringsnotat - Norsk lisens for offentlige data (PDF)