Høringsbrev

Stortinget har vedtatt en endring i kirkeloven § 37 som åpner for at kirkebokopplysninger som dåp, konfirmasjon, vigsel til ekteskap og jordfestelser kan registreres elektronisk og inntas i medlemsregisteret for Den norske kirke. Endringen trer i kraft 1. januar 2012.

Med bakgrunn i dette sender departementet på høring forslag til endringer i forskrift 25. februar 2000 nr. 298 om Den norske kirkes medlemsregister. Endringene tar sikte på å legge til rette for en omlegging fra dagens, papirbaserte kirkebokføring til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger. Det tas sikte på at den elektroniske registreringen kan starte fra januar 2012. Kirkerådet har tidligere i år fått prosjektmidler til utvikling og implementering av en modul for elektronisk registrering av kirkebokopplysninger i tilknytning til Den norske kirkes medlemsregister. Innenfor rammene av prosjektet skal det også legges til rette for opplæring og informasjon til lokale brukere. For å lette overgangen til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger foreslås det å legge opp til en overgangsordning, der den manuelle føringen i de gamle kirkebøkene fortsetter parallelt i en overgangsperiode.

I vedlagte høringsnotat foreslås det:

  • å åpne for at kirkebokopplysninger knyttet til dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd kan registreres i en ny handlingsmodul til Den norske kirkes medlemsregister
  • at ordningen for føring av medlemsregisteret også skal gjelde for elektronisk registrering av kirkebokopplysninger
  • at kirkebokførende prest får ansvaret for å gi melding om kirkelige handlinger, i tillegg til inn- og utmeldinger, til den som fører medlemsregisteret lokalt for det enkelte sokn
  • at det blir lagt opp til en overgangsordning der de gamle kirkebøkene føres parallelt med elektronisk registrering av kirkebokopplysninger

Høringsfristen er 15. november 2011. 

Høringssaken sendes blant annet til prostene, og vi vil be om at prostene forelegger saken for de kirkebokførende prestene i prostiet.


Med hilsen

 

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør
 Kristian Skjeldal
 seniorrådgiver

 
Vedlegg:
Høringsnotat 2011: Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister – endringsforslag (PDF)