Høringsbrev

Høring av forslag om gjennomføring av EU-direktiv om miljøansvar – forslag til endringer av vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven
Miljøverndepartementet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, sender med dette ut forslag til lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet), i norsk rett.

Høringsnotat med forslag til endring av lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven), lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven), lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og forskrift om begrensning av forurensning, er tilgjengelig på regjeringen.no under Dokumenter og Høringer.

Det foreslås en utvidet foreldelsesfrist på fem år for erstatning for utgifter til forebyggende og avbøtende tiltak, samt en lovfestet anmodningsrett ved betydelig miljøskade eller en overhengende fare for slik skade.

Forslag til lovendringer er utarbeidet av Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet, mens forslag til forskriftsendringer er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Høringsuttalelser sendes kun til Miljøverndepartementet, og må være Miljøverndepartementet i hende innen 15. januar 2012.

Med hilsen


Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                           Henrik H. Eriksen
                                                                           avdelingsdirektør