Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Adressater iflg. liste
Deres ref                    Vår ref                            Dato
                                 291104560-/EROFJS         5.12.2011

Høring om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Vi ber med dette om høringsinstansenes syn på enkelte forslag til endringer i gjeldsordningsloven mv., jf. vedlagte høringsnotat m/ vedlegg. Endringene gjelder et forslag om å kanalisere sakene etter gjeldsordningsloven til særskilte namsmenn, samt enkelte tilføyelser til et tidligere forslag om å åpne for søknader om gjeldsforhandling fra utlandet (jf. høringsnotat, vedlegg 1). Dessuten ber vi om høringsinstansenes syn på en utredning fra Nordisk Råd vedrørende regler om fellesnordisk anerkjennelse av gjeldsordningsavgjørelser (vedlegg 2), samt en rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe som foreslår å etablere standardiserte livsoppholdssatser til bruk ved gjeldsordning og tvangsinndrivelse (vedlegg 3).

Forslaget om å samlokalisere behandlingen av gjeldsordningssaker til særskilt utpekte namsmenn kommer opprinnelig fra Politidirektoratet og fremmes i samråd med Justisdepartementet. Forslaget er begrunnet med at mange namsmenn har svært liten sakstilgang, og at det er vanskelig for disse å opprettholde tilfredsstillende kompetanse på området. Det antas også at samling av saksbehandlingen til større driftsenheter vil gi betydelige effektivitetsfordeler, samt legge bedre til rette for etablering av fagmiljøer.

Forslaget angående søknad om gjeldsforhandling fra utlandet har hovedsakelig sin bakgrunn i merknader som fremkom under høringen av det opprinnelige forslaget om dette i 2008. Det ble da utsendt et høringsnotat med forslag om at utenlandsboende med tilstrekkelig og relevant tilknytning til Norge, skulle kunne søke om gjeldsordning fra bostedslandet. Bakgrunnen var at det bor mange personer i utlandet med gjeldsproblemer som følge av gjeld til norske kreditorer og som etter gjeldende rett ikke kan søke om gjeldsforhandlinger i Norge. Under høringen kom det vesentlige innvendinger mot forslaget slik det da forelå. Departementet har derfor utredet dette spørsmålet ytterligere, og utformet et revidert utkast hvor det blant annet foreslås regler som vil sikre utenlandsboende skyldnere mot kreditorpågang fra norske kreditorer under og etter en gjeldsordning. Det foreslås også skjerpede krav til denne typen søkere, bl. a. når det gjelder betydningen av evt. gjeld til utenlandske kreditorer og adgangen til å eie bolig i utlandet.

Bakgrunnen for arbeidet med etablering av standardiserte livsoppholdssatser er dels at gjeldsordningssatsene gjennom tilknytning til minstepensjonen har blitt utilsiktet høye, og dels at det ved utleggstrekk ikke foreligger veiledende satser fra sentralt hold. Det er derfor stor variasjon i namsmennenes praksis i utleggssaker. Arbeidsgruppen har foreslått at de nye satsene for voksne skal tilsvare dagens satser for midler til eget underhold som inngår i vurderingen av en persons evne til å betale barnebidrag. Disse utgjør i dag kr. 7 576 for en enslig og kr. 6 414 for par enkeltvis, dvs. kr. 12 828 for et par. Dette innebærer en reduksjon i forhold til gjeldende satser for gjeldsordning. Samtidig foreslås barnesatsene økt.

I tillegg ber vi om høringsinstansenes syn på forslagene i publikasjonen ”Nordisk Gældssanering”, som inneholder utkast til regler om gjensidig anerkjennelse av avgjørelser om gjeldssanering i de nordiske landene. Utredningen er utarbeidet av en dansk professor i rettsvitenskap etter oppdrag fra Nordisk Ministerråd. Bakgrunnen for utredningen er at en rekke personer opplever gjeldsproblemer som ikke lar seg løse ved rettslige gjeldssaneringer idet kreditorene helt eller delvis er hjemmehørende i et annet land. Problemet har særlig gjort seg gjeldende i Norden, hvor det er en omfattende flytting mellom landene. Høringsdokumentene finnes også på våre nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar.html?id=1805

Publikasjonen ”Nordisk gældssanering” finnes også (i PDF-format) på nettsidene http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2010-598.

Høringssvar bes fortrinnsvis sendt elektronisk til ero@bld.dep.no.

Frist for høringen er satt til 5. mars 2012.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                         Egil Rokhaug
                                                                                         seniorrådgiver


3 vedlegg

Til toppen