Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 9. september 2009 nr. 1175 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Det viktigste forslaget i høringsnotatet er at det kan opprettes venteliste i de tilfellene det ikke er nok turnusplasser til at alle fysioterapeutkandidater kan starte sin turnustjeneste til første turnusstart etter avlagt og bestått eksamen. I dag er det ikke en slik adgang.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør legges frem for underliggende instanser og virksomheter. Høringsnotatet blir lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets nettside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/hoeringer.

Høringsfristen er 6 uker, jf. Utredningsinstruksen pkt. 5.2. Høringssvarene må derfor være departementet i hende innen 21. februar 2012. Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes til postmottak@hod.dep.no. Merknader kan også sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør                                                              Pia Grude
                                                                                       seniorrådgiver