Høringsbrev

Miljøverndepartementet sender rapport om det offentlige kartgrunnlaget på høring.

Lovbestemmelser om det offentlige kartgrunnlaget er tatt inn i § 2-1 i gjeldende plan- og bygningslov. Reglene er i stor grad en videreføring av reglene i § 5 i plan- og bygningsloven av 1985. Det er videre gitt bestemmelser i kart- og planforskriften, som delvis er en videreføring av bestemmelser i den tidligere kartforskriften.

Kartverkets rapport er utarbeidet etter bestilling fra departementet. I bestillingen ble det pekt på at eksisterende spesifikasjoner for kartgrunnlaget er av eldre dato og at det er behov for en oppdatering.  Kartverket ble derfor bedt om å foreta en fornyet vurdering av hva det offentlige kartgrunnlaget skal bestå av, herunder typer temadata som skal inngå i grunnlaget. Departementet forutsatte at Kartverket skulle invitere relevante kommuner, regionale instanser og nasjonale fagmyndigheter til å delta i arbeidet med rapporten.

I rapporten foreslår Kartverket å legge en bred definisjon til grunn for det offentlige kartgrunnlaget og at det skal bestå av en ”nasjonal meny ” av geografiske datasett basert på en ny inndeling for mer spesifikke bruksformål og prosesser. I rapporten blir det bl.a. foreslått etablert utvalgsprinsipper som gjelder krav til innhold og detaljering, dekning og fullstendighet, tekniske krav og dokumentasjonskrav, samt krav til oppdatering.

Som vedlegg til rapporten følger foreslåtte datasett til det offentlige kartgrunnlaget og mulige fremtidige datasett.

Vi ber særskilt om kommentarer knyttet til:

  • utvalget av geografiske data og rutiner knyttet til valg av disse
  • roller og ansvar for kommuner, fagetater og Kartverket.
  • forslag til teknisk-praktiske tiltak
  • utfordringer knyttet til gjennomføring

Kontaktperson i Statens kartverk er fagdirektør Arvid Lilletun, tlf. 32 11 83 15,
e-post: [email protected].

Høringsfristen er 26. august 2012. Høringssvar kan sendes til Miljøverndepartementet pr. brev eller pr. e-post til [email protected].

 

Med hilsen

 

Kari Strande (e.f.)
Avdelingsdirektør

Magnar Danielsen
seniorrådgiver