Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endringer og justeringer i forskrifter til plan- og bygningsloven (byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift) på høring.

 

Høringsfristen er 28. september 2012.

 

1. Bakgrunn

Reglene om gjennomføring av kontroll skulle etter planen tre i kraft 1. juli 2012.  I pressemelding 21. mars 2012 ble det imidlertid opplyst at ordningen ville bli utsatt som følge av det ikke var tilstrekkelig med kontrollforetak til å utføre kontroll, og at det av den grunn forelå en viss risiko for at byggeprosjekt kunne stoppe opp.

For å unngå ytterligere usikkerhet om uavhengig kontroll vil bli iverksatt, ble det i en senere pressemelding 30. mars 2012 bekreftet at obligatorisk sentral godkjenning for kontrollforetak ville tre i kraft 1. januar 2013. Det ble samtidig opplyst at departementet ville gjennomføre møter med hele næringen, og at departementet var åpne for å gjennomføre endringer i regelverket som kan bidra til å sikre at det er en trygg og robust ordning som iverksettes i 2013.

Det ble i mai 2012 avholdt møter med både entreprenørsiden og byggherresiden . Departementet mottok flere gode innspill som er vurdert og innarbeidet i flere av de forslag som presenteres i dette høringsutkastet.   

 

2. Forslag til endringer i byggesaksforskriften

Departementets forslag til endringer i byggesaksforskriften kommer i tillegg til tidligere forslag om kontroll, som var på høring tidligere i år med frist 2. mars 2012. Disse forslagene gjaldt hovedsakelig kravet om uavhengighet for kontrollforetak og innholdet i og gjennomføringen av kontroll (SAK § 14).  Departementets høringsbrev av 1. desember 2011 og høringsuttalelsene er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/krd.

Departementet ønsker å se ovennevnte bestemmelser i sammenheng med de forslag som nå sendes på høring og finner det også hensiktsmessig at ikrafttreden skjer samtidig.

Nærmere om forslagene til endringer i byggesaksforskriften

I det følgende omtales kort de mest sentrale forslagene til endringer i byggesaksforskriften, se for øvrig tilhørende høringsnotat.  

I § 9-1 om Godkjenning foreslås det å åpne for at foretak som har relevant sentral godkjenning skal slippe forhåndskontrollen ved lokal godkjenning. Så fremt den sentrale godkjenningen er relevant for det omsøkte ansvarsområdet, skal kommunen kun tildele ansvarsrett. Videre foreslås det at for foretak som ikke har sentral godkjenning, skal kommunene være forpliktet til å gjenbruke tidligere mottatt informasjon slik at foretak kun trenger å henvise til tidligere saksnummer i kommunen når de søker lokal godkjenning.

I § 10-2 om Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav foreslås det en ny bestemmelse som åpner for at kvalitetssystem i samsvar med ISO 9001 vil være tilstrekkelig dokumentasjon på kvalitetssystem etter SAK10.

 
I kapittel 12 om Ansvar er det foreslått flere endringer i §§ 12-3, 12-4 og 12-5 for å klargjøre omfanget av ansvaret til aktørene.

I kapittel 14 om Kontroll foreslås det endringer i §§ 14-6 og 14-7 for å klargjøre ansvaret til kontrollerende. Videre åpnes det i § 14-6 for en forenklet kontroll dersom prosjektering, utførelse og kontroll er gjennomført i samsvar med relevant bransjestandard eller norm.

Departementet har også foreslått to nye bestemmelser i kapittel 14. Den ene er § 14-9 som gir kommunene mulighet i en kort overgangsperiode å unnta fra kravet til kontroll under forutsetning av at vilkårene for dette er oppfylt. Etter departementets oppfatning vil en slik bestemmelse kunne gi rom for fleksibilitet slik at byggetiltak ikke stopper opp og påfører tiltakshaver unødvendige økonomiske ekstrakostnader.

Den andre nye bestemmelsen, som foreslås i § 14-10, skal gi den sentrale godkjenningsordningen (Direktoratet for byggkvalitet) anledning til å forlenge tidligere innvilget sentral godkjenning til kontrollforetak frem til 1. januar 2014.

I kapittel 19 om Ikrafttreden og overgangsbestemmelser er det foreslått å presisere at reglene om kontroll først kommer til anvendelse for saker som kommer inn til kommunen, og er klare til behandling, etter ikrafttreden 1. januar 2013.

 

3. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift

Det er foreslått enkelte mindre endringer og presiseringer i byggteknisk forskrift.

I § 3-14 om Tilsyn med produkter til byggverk er det presisert at tilsynsmyndigheten for byggevarer (Direktoratet for byggkvalitet), etter en konkret vurdering kan unnlate å iverksette markedstilsyn og at en slik beslutning ikke er et enkeltvedtak som kan påklages.

I kapittel 12 om Planløsning og bygningsdeler i byggverk er det foreslått enkelte mindre presiseringer og endringer. Blant annet er begrepet inngangsparti foreslått føyd til i forslag til ny bokstav c og nytt annet ledd i § 12-20 Vinduer og andre glassfelt.

 

4. Praktisk informasjon

Fullstendig høringsforslag med merknader og høringsliste er tilgjengelig på følgende nettsted:

http://www.regjeringen.no/krd

Departementet ber om uttalelser til forslagene innen 29. september 2012. Vi ber i tillegg om at høringsuttalelsene sendes elektronisk som word-filer til departementet: [email protected], og at merknader gis direkte til enkeltbestemmelser i den kronologi og med de overskrifter som er valgt i høringsutkastene.   

Eventuelle henvendelser kan rettes til

 

 

Med hilsen

 

 

Ole Molnes (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Else-Karin Øvernes

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Til toppen