Høringsbrev

Høring – forslag til endringer i barnevernloven (forslag om endringer i finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, forslag om styrking av barns rettigheter mv.)

Høring – forslag til endringer i barnevernloven (forslag om endringer i finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, forslag om styrking av barns rettigheter mv.)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100.

Noen av forslagene i dette høringsnotatet omhandler endringer av finansieringsansvaret og endringer i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune på barnevernområdet.  Andre deler av høringsnotatet omhandler forslag som styrker barns rettigheter og rettssikkerhet i barnevernet. Høringsnotatet inneholder således forslag av svært ulik karakter og i noen av punktene har departementet derfor valgt å være relativt åpen i konklusjonene.

For nærmere oversikt over forslagene viser vi til høringsnotatets kapittel 1 som omhandler notatets bakgrunn og oppbygging.

Forslagene i dette høringsnotatet er en del av regjeringens barnevernløft, som i tillegg til ny organisering og nye prioriteringer består av et ressursløft. Ressursløftet er kommet til utrykk i statsbudsjettet for 2011 og 2012 og innebærer flere stillinger i det kommunale barnevernet. Departementet tar også sikte på å gi nærmere vurderinger av den barnevernfaglige og normative retningen for barnevernet i en egen meldingsdel i den lovproposisjonen som vil bli lagt frem for Stortinget. Dette er ikke en del av denne høringen.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 12. november 2012. Vi beklager at fristen på grunn av stram tidsplan er kortere enn tre måneder, og at det derfor heller ikke vil være mulig å få fristutsettelse.

Høringsuttalelsene sendes:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 OSLO. Epost kan sendes til postmottak@bld.dep.no.

Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg sendes elektronisk i Word-format direkte til Elisabeth Solberg Halvorsen på epost esh@bld.dep.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til henne på telefon 22242558 eller til Anne Cathrine Dietz på telefon 22242584.