Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

 

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 på høring.

 

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2012-2013 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2013-2014. Gjeldende forskrift for undervisningsåret 2012-2013 er tilgjengelig på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

 

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

 

Justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Støttesatsene vil bli økt i samsvar med statsbudsjettet. De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås det følgende innholdsmessige endringer:

 

  • Utdanningsstøtte til søkere som får statsstipend fra Kina og Russland (§ 10-4)
  • Utvidet søknadsfrist for forsørgerstipend for søkere som får barn 1. mars eller senere (§ 14-2)
  • Omlegging av behovsprøvingstabellen for grunnstipend og lån (§ 21-8)
  • Endring av konverteringsordningen (§§ 27-3 og 29-10)
  • Utvidet rett til foreldrestipend for søker som føder barn før termindato (§ 43-1)
  • Gradert sykestipend for høsten 2013 (§ 44-1a)
  • Redusert frist for konvertering framover og bakover i tid, fra åtte til fire år (§§ 27-6 og 27-7).
  • Støtterett til videregående opplæring i utlandet for barn og ektefeller av studenter i utlandet (§ 35-8)
  • Forenkling av unntak for botidskrav i Norge ved utdanning i utlandet (§ 35-8)

 

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2012-2013 tatt inn slik at forslagene til endring for 2013-2014 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

 

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 vil bli fastsatt i siste halvdel av februar 2013. Satsene gjelder fra 15. august 2013.

                        

Høringsfristen settes til 25. januar 2013. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no

 

Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)                                          
avdelingsdirektør
 Bjørn Rossevatn
 rådgiver
Til toppen