Høringsbrev

Forslag til endringer i adopsjonsloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i adopsjonsloven 28. februar 1986 nr. 18.

I NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste foretok et utvalg en gjennomgang av adopsjonsfeltet. Utvalget fremmet mange ulike forslag, blant annet knyttet til vilkår for adopsjon, saksbehandling og organisering av adopsjonsarbeidet, samt støtte og tiltak før og etter adopsjon. NOU 2009: 21 har vært ute på høring.

Utvalget mente blant annet at det er behov for en annen struktur på regelverket. Regjeringen har derfor nedsatt et lovutvalg ved Kongelig resolusjon 28. september 2012 som skal foreta en fullstendig revisjon av adopsjonsloven. Utvalget har frist til å legge frem sitt arbeid 15. august 2014.

En fullstendig revisjon av adopsjonsloven vil nødvendigvis ta noe tid. Departementet prioriterer derfor i denne omgang å følge opp enkelte av utvalgets forslag. De fleste forslagene gjelder søknader om adopsjon av barn fra utlandet. I tillegg fremmer vi noen forslag som ikke er utredet av utvalget. For noen av forslagene har departementet valgt å være relativt åpen i konklusjonene og ber spesielt om innspill til disse.

Høringsnotatet er publisert på departements hjemmeside på følgende adresse: https://www.regjeringen.no/bld.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er mandag 7. januar 2013. På grunn av stram tidsplan vil det ikke være mulig å få fristutsettelse.

Høringsuttalelsene sendes:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo. E-post kan sendes til postmottak@bld.dep.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hanne K. Bratlie på telefon 22 24 24 17. 


Med hilsen

 

Oddbjørn Hauge (e.f.)

                                                                                          Hanne K. Bratlie