Høringsbrev

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endring i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring. Endringen gjelder utvidelse av virkeområdet for visse unntak fra tilgjengelighetskravene for studentboliger i byggteknisk forskrift § 1-2 sjette ledd bokstav a og b.

 

Høringsfrist er 1. februar 2013.

 

Fra 1. april 2012 ble det lempet på enkelte tilgjengelighetskrav i byggteknisk forskrift for 80 prosent av nye studentboliger. Gjeldende unntak er avgrenset til bygninger som oppføres som studentbolig av studentsamskipnader, samt studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger. Det er viktig å legge til rette for at det bygges et tilstrekkelig antall egnede studentboliger, og departementet mener derfor at  det er behov for å utvide virkeområdet i byggteknisk forskrift § 1-2 sjette ledd til å omfatte alle aktører som bygger studentboliger for utleie.

 

I høringsforslaget foreslås følgende endring:

  • Virkeområdet i byggteknisk forskrift § 1-2 sjette ledd utvides til å omfatte alle aktører som bygger studentboliger for utleie.
  • Eiendommer som skal bebygges av andre aktører enn studentsamskipnader, samt studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd, må klausuleres til studentboligbruk ved tinglysning av heftelse/servitutt.
  • Tinglyst dokument som kommunen godtar må fremlegges før det gis igangsettingstillatelse.
  • Det foreslås at servitutten skal ha en varighet på 10 år, alternativt 20 år, fra det tidspunkt det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Endringen foreslås med ikrafttredelse 1. mars 2013. Det vises til høringsnotat om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslaget.

 

Høringsforslag med merknader og høringsliste er tilgjengelig på departementets nettsted www.regjeringen.no/krd.

 

Departementet ber om at uttalelser til forslaget til forskriftsendring sendes elektronisk som word-filer til departementet: postmottak@krd.dep.no.

 

Spørsmål kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet på tlf. 22 24 72 08.

 

 

Med hilsen

 

 

Inger Lindgren (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Inger Margrete Skogseid

                                                                                          avdelingsdirektør