Høringsbrev

Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

Forslagene går bl.a. ut på å styrke pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker. Det foreslås også en tydeliggjøring av innholdet i helse- og omsorgstjenestenes informasjonsplikt til pasienter og pårørende ved uønskede hendelser.

Departementet viser til høringen av utvalgsrapporten ”Pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker” av 15. april 2011. Rapporten og høringsuttalelsene danner grunnlaget for departementets lovforslag og det anses derfor tilstrekkelig med en høringsfrist på seks -6 - uker.

Høringsfrist
Departementet ber om at eventuelle merknader til lovforslagene og høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen 29. januar 2013.

Merknader kan også sendes til :

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 OSLO

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

Med vennlig hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Salvesen
                                                                                          avdelingsdirektør