Høringsbrev

Høringsbrev i pdf-format

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering. (Directive 2012/27EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency) 

Det vises til tidligere høring av EU-kommisjonens forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering (energieffektiviseringsdirektivet) ble vedtatt i høst og publisert i Official Journal den 14.11.2012. Direktivet endrer direktivene 2009/125/EC (økodesigndirektivet) og 2010/30/EU (energimerkedirektivet) og erstatter direktiv 2004/8/EC (CHP- direktivet) og hoveddelen av direktiv 2006/32/EC (energitjenestedirektivet).

For den videre behandling i EØS-prosessen er det av betydning at departementet mottar eventuelle synspunkter på det vedtatte energieffektiviseringsdirektivet. Departementet tar også imot eventuelle synspunkter på direktivets EØS- relevans.

Høringsfristen er 30. januar 2013. Høringen legges ut for alle interessenter på OEDs hjemmesider slik at andre enn de som står på høringslisten kan komme med en uttalelse. Vi ber om at eventuelle innspill sendes til postmottak@oed.dep.no innen fristen.

Direktivet kan lastes ned fra følgende lenke:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:EN:PDF

Aktuell link:  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

 

Med hilsen

 

Toril J. Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør                                                            Vibeke H. Riekeles

                                                                                    underdirektør