Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Adresseliste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

08/946

30.01.2013

 

 

Høring - endring i reseptformidlerforskriften

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring endringer i forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften).

 

Erfaringene fra innføringen av e-resept har avdekket behov for enkelte endringer i forskriften for at legene bedre kan følge opp pasientenes legemiddelbruk og for å sikre innføringen av e-resept i sykehusene. Dette gjelder særlig endringer av pasientens samtykke og apotekenes meldeplikt til Reseptformidleren.

 

Endringene er mindre justeringer av gjeldende bestemmelser, og det anses tilstrekkelig med en høringsfrist på 6 uker.

 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 13. mars 2013.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til lovforslaget og høringsnotatet sendes elektronisk til: [email protected]

  

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Anne Louise Valle (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Mona Naomi Lintvedt

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Til toppen