Høringsbrev

Høring - revidert forslag til forskrift om markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring et revidert forslag til regulering av markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke.  

Høringsfristen er 23. august 2013.

Bakgrunn for høringen

7. juni 2012 sendte HOD og BLD forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke på høring. Forslaget fra juni 2012 er tilgjengelig på HODs hjemmesider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---forslag-til-ny-regulering-av-ma.html?id=684709

Da høringen ble avsluttet 21. september 2012, hadde departementene mottatt 78 innspill. Høringsinnspillene har bidratt til å belyse saken på en god måte, og departementene har nå revidert det opprinnelige forskriftsutkastet. Det reviderte forslaget som nå sendes på høring skiller seg på en rekke punkter fra forslaget som ble hørt sommeren 2012. Disse endringene er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

Forrige høringsrunde viste at det er bred enighet om at overvekt og fedme er et økende problem, som må tas alvorlig. Den norske mat- og drikkevarebransjen har både under høringen og i ettertid gitt uttrykk for at den ønsker å være en del av løsningen på dette problemet. Bransjen mener imidlertid at et forbedret selvreguleringssystem for markedsføring av usunn mat og drikke til barn, er et bedre og mer effektivt virkemiddel enn forskriftsregulering.

Ledende bransjeorganisasjoner innen mat- og drikkevaresektoren har gitt uttrykk for at de ser at dagens selvreguleringssystem ikke er godt nok, og at bransjen er villig til å gjøre en innsats for å forbedre denne ordningen. Departementene ønsker å gi bransjen en mulighet til å vise at den er villig til å etablere effektive tiltak for å redusere markedsføringstrykket for usunn mat og drikke som barn utsettes for. HOD og BLD har derfor invitert bransjen til å utarbeide en forsterket selvreguleringsordning.

Det er bra hvis HOD og BLD blir enige med bransjen om en forsterket ordning for selvregulering. Samtidig er bransjen gjort kjent med at arbeidet med et revidert forskriftsutkast fortsetter. Dette er nødvendig for å ha oversikt over hva som vil være alternativet til selvregulering, enten dersom departementene ikke blir enige med bransjen om en troverdig bransjestyrt løsning, eller dersom det blir enighet nå men senere evalueringer viser at ordningen ikke har medført tilstrekkelig reduksjon i markeds­føringspresset for usunn mat og drikke mot barn.

Denne tilnærmingen er blant annet omtalt i Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34 (2012-2013: God helse – felles ansvar), der det heter at regjeringen vil: ”Samarbeide med industrien og matvarebransjen med mål om å inngå en forpliktende avtale for regulering av markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn og unge, og om dette ikke lar seg gjøre, innføre en forskrift mot slik markedsføring.”

På denne bakgrunn sender HOD og BLD dette reviderte forskriftsutkastet på høring.             

Parallelt med høringen, vil forslaget bli notifisert etter EØS- og WTO-regelverkene. 

Høringsfrist

Merknader til høringsnotatet bes sendt elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no innen 23. august 2013.

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Spørsmål om høringsnotat og forslag til nytt regelverk kan rettes til Folkehelseavdelingen på e-post: jon@hod.dep.no eller telefon: 22248427


Med vennlig hilsen

 

 

Geir Stene-Larsen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                              Joachim Nilsen

                                                                                              seniorrådgiver         

 

Vedlegg 3

Kopi:

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet