Høringsbrev

Høring – tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover. Forslagene omfatter nye regler for uførepensjon som er tilpasset ny uføretrygd i folketrygden og nye regler for skattlegging av uføreytelser. Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeidsdepartementet på e-post til ieg@ad.dep.no eller på telefon 22 24 86 01.

Høringsinstansene må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 22. august 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@ad.dep.no.

 

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef   

                                                                                          Roar Bergan

Vedlegg 1

                                                                                          avdelingsdirektør