Høringsbrev

I følge liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/7210

04.07.2013

 

 

Høring - forslag til gjennomføring av forbrukerrettighetsdirektivet i norsk rett

 

Forbrukerrettighetsdirektivet av 25. oktober 2011 (2011/83/EU) skal gjennomføres i norsk rett. I samråd med Justis- og beredskapsdepartementet sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på alminnelig høring forslag til lovendringer for å gjennomføre direktivet. Høringsfristen er 01.10.2013

Direktivet omfatter blant annet regler om informasjon ved forbrukerkontrakter, om angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast forretningssted, tidspunktet for leveringen og risikoens overgang i forbrukerkjøp, samt visse andre enkeltstående forbrukerrettigheter. Direktivet er totalharmonisert, dvs. at det ikke er adgang til å gi avvikende regler, med mindre motsatt fremgår av direktivet.  Ifølge direktivet skal de nasjonale reglene som gjennomfører direktivet tre i kraft 13. juni 2014. 

Forslagene til gjennomføring av direktivet berører i særlig grad gjeldende lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Direktivet nødvendiggjør så omfattende endringer i angrerettloven og dens struktur, at en ny lov synes mest hensiktsmessig. Det foreslås derfor en helt ny lov om angrerett. I den utstrekningen direktivet åpner for det, vil reglene i gjeldende angrerettlov videreføres. Dette gjelder blant annet reglene om opplysningskrav og angrerett for finansielle tjenester som ikke er omfattet av direktivets virkeområde.

Øvrige forslag til gjennomføring av direktivet berører avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, finansavtaleloven og markedsføringsloven.

Direktivforslaget i engelsk og dansk versjon følger vedlagt. Øvrige språkversjoner er tilgjengelig på EUR LEX;

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32011L0083

Vedlagt følger også oversikt over direktiver, forarbeider og lover som det er vist til i høringsnotatet.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Det bes om at høringssvar oversendes elektronisk til postmottak@bld.dep.no, eventuelt per post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukeravdelingen, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.  

 

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Hilde M. Berg
                                                                                          avdelingsdirektør

 Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Lenke til oversikt oversikt over direktiver, forarbeider og lover som det er vist til i høringsnotatet.

Vedlegg 5