Høringsbrev

Last ned brevet (pdf)

Vedlagt følger forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging for høring i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 annet ledd. Frist for å gi uttalelse til forslaget er 25. oktober 2013.

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, med utgangspunkt i gjeldende Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993. De eksisterende retningslinjene har vært et viktig styringsgrunnlag for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter i deres arbeid med areal- og transportplanlegging, men retningslinjene trenger nå fornyelse og oppdatering. Dette gjelder spesielt på sentrale politikkområder som klima, bærekraftig transport, sentrumsutvikling, fortetting og jordvern.

Hensikten med nye statlige planretningslinjer på området er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser.

Miljøverndepartementet har som øverste planmyndighet utarbeidet forslaget til nye retningslinjer i samarbeid med berørte departement. Etter at høringen er gjennomført, vil retningslinjene bli vedtatt av Kongen i statsråd.

Frist for uttalelser til forslaget settes til 25. oktober 2013.

Uttalelser kan sendes til Miljøverndepartementet på vanlig måte, eller med e-post til postmottak@md.dep.no

 

Med hilsen                                                                        

 

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Erik Vieth Pedersen
avdelingsdirektør 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

Vedlegg:
Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Liste over høringsinstanser