Høringsbrev

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av Byggevareforordningen i byggeteknisk forskrift (TEK10). Høringsnotatet med forslag til forskriftsendringer ligger på departementets hjemmeside www.krd.dep.no under Høringer.

Det medfølgende høringsnotatet inneholder forslag til en ny forskrift, forskrift om markedsføring av produkter til byggverk. Forskriftsutkastet vil erstatte kapittel 3 i forskrift
26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (TEK 10).

Bakgrunn
TEK 10 kapittel 3 inneholder bestemmelser om krav til produktdokumentasjon av produkter til byggverk og innebærer gjennomføring av en rekke EØS-direktiver, særlig byggevaredirektivet (89/106/EØF), heisdirektivet (95/16/EF), maskindirektivet (2006/42/EF), varmvannskjeldirektivet (92/42/EØF) og direktiv om varmeproduserende enheter (78/170/EØF). Med produkter til byggverk siktes det til byggevarer, heis og løfteinnretninger, varmvannskjeler og varmeproduserende enheter.

Byggevaredirektivet er i EU opphevet og erstattet av Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av
byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF (byggevareforordningen).
Forordningen er vurdert som EØS-relevant, og akseptabel for Norge. Forordningen ble tatt inn
i EØS-avtalen 14. juni 2013. Det er derfor nødvendig å gjøre en gjennomgang av kravene til produktdokumentasjon av byggevarer for å gjennomføre byggevareforordningen på korrekt måte.

Nærmere om høringen, høringsfrist m.v
Når det gjelder høringen av byggevareforordningen, har denne delen i det vesentlige et
informasjonsformål, da forordningsteksten ikke vil kunne forandres. For øvrig vil vi be
høringsinstansene om å se spesielt på følgende punkter:

 • Strukturen på regelverket, jf. høringsnotatet del I nr. 3
 • Oversettelsen av forordningen, jf. høringsnotatet del III nr. 1
 • Plassering av forskriftutkastet § 3, jf. høringsnotatet del VI § 3
 • Hvilke produktegenskaper som skal dokumenteres, jf. høringsnotatet
  del VI § 11
 • Om det skal innføres krav om at minst én produktegenskap alltid skal dokumenteres,
  jf. høringsnotatet del VI § 11
 • Hvor mange egenskaper som skal dokumenteres av tredjepart, jf. høringsnotatet
  del VI § 12
 • Om bestemmelsen om gjensidig godkjenning skal stå i forskriften, jf. høringsnotatet
  del VI § 14.

Frist for uttalelse til høringsnotatet er satt til 1.november 2013.

Høringssvar kan sendes i wordformat til postmottak@krd.dep.no med kopi til
postmottak@dibk.no. Vennligst merk saken sak 13/1718.

For at Kommunal- og regionaldepartementet på best mulig måte skal kunne nyttiggjøre seg alle tilbakemeldingene, bes det om at høringskommentarene organiseres etter strukturen i
høringsnotatet ved henvisning til de aktuelle kapitler og bestemmelser i forslaget.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten, kan avgi uttalelse.

Nærmere opplysninger om høringen kan fås ved henvendelse til Else-Karin Øvernes, tlf 22 24
71 58, e-post: elo@krd.dep.no og Janneke Solem, tlf 45 27 33 86, e-post janneke.solem@dibk.no.

 Med hilsen

 

Ole Molnes (e.f.)
avdelingsdirektør

Else-Karin Øvernes
seniorrådgiver