Høringsbrev

Vedlagt følger Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsnotat om endringer i personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet. Vedlagt følger også EU-kommisjonens beslutning 2010/87/EU datert 5. februar 2010. Beslutningen inneholder en standardavtale som kan legges til grunn ved overføring av personopplysninger til databehandlere i stater utenfor EU-/EØS-området.  Utkastet til endring i personopplysningsforskriften viser til denne standardavtalen.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget om regelendring sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Pb 8112 Dep, 0032 Oslo innen 1. april 2014.

 

Oskar Petter Jensrud (e.f.)
avdelingsdirektør

Åste Marie Skullerud
fagdirektør

 

 

Vedlegg: