Høringsbrev

Høring - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i ligningsloven § 5-7.

For å sikre tilliten mellom Skatteetaten og skattyterne ved å begrense spredningen av opplysninger skattemyndighetene har registrert for ligningsformål, og for å motvirke uforholdsmessig ressursbruk i Skattedirektoratet, foreslår departementet at alle opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister blir omfattet av taushetsplikt.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1. april 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Jan Gunnar Aschim
                                                           rådgiver

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer