Høringsinstanser

Forslag fra arbeidsgruppe om enslige mindreårige

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Alle kommuner
Departementene
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Politiets sikkerhetstjeneste
Datatilsynet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Senter mot etnisk diskriminering
UNHCR, Stockholm
Flyktningrådet
NOAS
Amnesty International Norge
Redd Barna
Antirasistisk senter
Norsk Folkehjelp
IAESTE Norge
Kirkerådet
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Den norske advokatforening
Norges Juristforbund
Den norsk dommerforening
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Norges lensmannslag
Barneombudet
Likestillingsombudet
Juridisk rådgivning for kvinner
Kontoret for fri rettshjelp
Juss-Buss, Innvandrergruppa
Jussformidlingen
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Rettspolitisk forening
Mira Ressurssenter
Innvandrernes Landsorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Kommuneforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Det norske Arbeiderparti
Kristelig Folkeparti
Sosialistisk Venstreparti
Fremskrittspartiet
Høyres hovedorganisasjon
Senterpartiets hovedorganisasjon
Venstre
Kystpartiet
HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon)
Akademikerne
YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)
Kommunenes Sentralforbund
Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS)
Ressurssenter for pakistanske barn
PMV – Senter for helse, dialog og utvikling
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)
African Youth in Norway
Tyrkisk ungdomsforening
Himmilo Youth in Norway
Flyktning- og innvandreretaten
SOS-barnebyer
OMOD