Høringsnotat 02.07.1999

Forskrift om fradrag for reiser mellom hjem ogarbeidssted og besøksreiser til hjemmet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

UTKAST TIL

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet ……… med hjemmel i lov av 11. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 44 første ledd bokstav g nr 4.

§ 1 Virkeområde

(1)
Denne forskrift gjelder fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreiser til hjemmet.

(2)
Definisjonene av begrepene arbeidssted, arbeidsreiser og yrkesreiser i forskrift av …………….. om den skattemessige grensedragningen mellom arbeids- og yrkesreise (reiseforskriften) gjelder tilsvarende for bestemmelsene i denne forskrift. (Utkast til reiseforskriften har akkurat vært på høring.)

§ 2 Hovedregel for reise mellom hjem og arbeidssted

(1)
Det gis fradrag med 1,40 kroner pr km for reise mellom hjem og arbeidssted når avstanden er minst 2,5 km hver vei. Fradrag gis med det beløp som overstiger bunnfradraget i skatteloven § 44 første ledd bokstav g nr 4.

(2)
Det innrømmes fradrag for kortere strekning enn 2,5 km hver vei når dette er rimelig på grunn av uførhet, alder eller helbredstilstand.

(3)
Det gis ikke fradrag etter foregående ledd for den reiseavstand arbeidsgiver besørger og/eller betaler transporten for mellom hjem, eventuelt oppmøtested for transport, og arbeidssted.

§ 3 Beregning av reiseavstand

(1)
Reiseavstanden settes til korteste strekning av vei og distanse med rutegående transportmiddel bortsett fra fly, uavhengig av faktisk reisemåte.

(2)
Med rutegående transportmiddel menes transportmiddel med minst én daglig avgang hver vei.

§ 4 Beregning av antall reisedager

(1)
Antall reisedager fastsettes som hovedregel etter antall faktiske arbeidsdager. Det regnes normalt med 230 arbeidsdager i et helt år. For skattytere som arbeider deltid ved redusert antall arbeidsdager fastsettes antall arbeidsdager etter hovedregelen.

(3)
Fravær på grunn av sykdom, avspaseringer, permisjoner, yrkesreiser og lignende, skal trekkes fra i det totale antall reisedager dersom fraværet utgjør mer enn 15 arbeidsdager i løpet av året.

§ 5 Fradrag for kostnader til ferge og bom

(1)
Det gis fradrag for kostnader til ferge og bom dersom kostnadene overstiger (2-3 000) kroner i året. Fradrag for kostnader til ferge gis som alternativ til fradrag etter standardsatsen for reiseavstand med ferge.

(2)
Fradrag for kostnader etter foregående ledd forutsetter at det ikke går rutegående transportmiddel slik at bruk av egen bil er nødvendig. Bruk av egen bil anses som nødvendig i forhold til fradragsrett etter første ledd, når det fører til minst 2 timers kortere reisetid regnet under ett for hver gang skattyteren reiser hjemmefra til vedkommende kommer hjem igjen, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel. Har skattyteren flere slike reiser samme dag, gjelder vilkåret om 2 timers forlenget reisetid for hver reise.

(3)
Kostnadene dokumenteres med kvittering. Rimeligste billettalternativ må benyttes.

§ 6 Fradrag for besøksreiser til hjemmet for pendlere

(1)
For pendleres besøksreiser til hjemmet gis det fradrag med 1,40 kroner pr km for korteste strekning av vei og distanse med rutegående transportmiddel etter hovedregelen i § 2. I tillegg kan det innrømmes fradrag for kostnader til ferge og bom etter bestemmelsen i § 6.

(2)
Alternativt kan det gis fradrag for faktisk dokumenterte kostnader til rutegående fly.
Kostnadene dokumenteres med kopi av flybillettstamme, eventuelt reisebeskrivelse og originalkvittering for betalt reise.

(3)
Fradrag gis for det antall besøk som faktisk har funnet sted.

§ 7 Øvre grense for fradrag

(1)
Det gis bare fradrag for beløp som overstiger 50 000 kroner så langt kostnadene dokumenteres.

(2)
I den grad skattyter benytter seg av hovedregelen i § 2 om fradrag etter kilometersats, gis det allikevel ikke – selv om høyere kostnader dokumenteres – fradrag for et høyere beløp enn det som følger av beregninger etter § 2. Er de dokumenterte kostnadene lavere enn det beregnede beløp etter § 2, gis det derimot bare fradrag for det beløp som følger av de dokumenterte kostnadene.

(3)
Beløpsgrensen gjelder samlet for reiser mellom hjem og arbeidssted og besøksreiser til hjemmet.

§ 8 Ikrafttredelse

(1)
Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.