Høringsnotat 07.06.2001

Forskriftom endring av forskrift om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet 07. 06 2001 med hjemmel i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 68, jf. kgl.res. av 19. juni 1997 nr. 613.

I forskrift 24. august 1999 nr. 959 om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel gjøres følgende endringer:

§ 2 bokstav b skal lyde:

Ved ulovlig innførsel av inntil 10 liter alkoholholdig drikk med alkoholinnhold fra og med 4,76 til og med 22 volumprosent

Tabellen videreføres som i dag.

§ 2 ny bokstav c skal lyde:

Ved ulovlig innførsel av inntil 50 liter alkoholholdig drikk med alkoholinnhold fra og med 2,75 til og med 4,75 volumprosent

Antall literBeløp

inntil 10 300 kr

derover og inntil 20 600 kr

derover og inntil 30 1200 kr

derover og inntil 40 1900 kr

derover og inntil 50 2600 kr

Nåværende bokstav c - e blir nye bokstav d - f.

§ 2 ny bokstav g skal lyde:

Ved ulovlig innførsel av drivstoff

Antall literBeløp

Inntil 100 300 kr

derover og inntil 200 600 kr

derover og inntil 400 1200 kr

derover og inntil 500 1900 kr

derover og inntil 600 2600 kr

Nåværende bokstav f blir ny bokstav h.

§ 5 andre ledd skal lyde:

Er det særlig rimelig av hensyn til siktede, kan det istedenfor varen inndras et beløp som svarer til varens verdi. Det samme gjelder dersom det er upraktisk for tollvesenet å ta hånd om varen. Det skal betales toll og avgifter for varer som den reisende får beholde etter denne bestemmelse.