Høringsnotat 12.09.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift

Fastsatt av Finansdepartementet .. 2000 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 og merverdiavgift § 75, jf. § 70, og lov 19. juni 1969 nr. 67 § 7 femte ledd

I.

§ 1

Utbygger av vann- og kloakkanlegg kan etter søknad til fylkesskattekontoret registreres i avgiftsmanntallet.

Det er et vilkår for registrering at det foreligger avtale om at anlegget umiddelbart etter ferdigstillelsen i sin helhet skal overtas av kommune eller annen virksomhet som er registrert etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) for virksomhet i vann- og/eller avløpssektoren.

§ 2

Bestemmelsene i merverdiavgiftsloven om registreringspliktige næringsdrivende gjelder tilsvarende for utbygger som er registrert etter denne forskriften så langt de passer. Det samme gjelder for forskrifter gitt i medhold av loven.

§ 3

Utbygger som er registrert etter denne forskrift har fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk ved utbyggingen av vann- og kloakkanleggene. Utbygger fritas for å beregne utgående merverdiavgift av vederlag ved overdragelsen av anleggene.

§ 4

Utbygger som er registrert etter denne forskrift skal beregne investeringsavgift i henhold til Stortingets vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv. II, jf. lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv. og Finansdepartementets forskrift 27. april 1989 (forskrift nr. 93) om avgrensning av fritaket for investeringsavgift for kommunale kloakkrenseanlegg og kloakkledningsnett.

§ 5

Anlegg som omfattes av den frivillige registreringen skal holdes adskilt i regnskapet.

II.

Forskriften gjelder fra …