Høringsnotat 17.01.2003

Forskrift om endring i forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift om endring i forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg

U T K A S T

Fastsatt av Finansdepartementet ddmm 2003 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 75 jf. § 70.

i

I forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg skal § 1 nytt annet ledd lyde:

Med utbygger som nevnt i første ledd menes utbygger som utenfor næring oppfører anlegg i privat regi, hvor for eksempel grupper av beboere, bygdelag og lignende går sammen om å bygge vann- og avløpsanlegg.

II

Endringen trer i kraft straks.