Høringsnotat 22.04.1999

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 18.05. 1998 NR 484 OM FASTSETTELSE AV FORMUESVERDIER I KRAFTANLEGG

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

UTKAST

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 18.05. 1998 NR 484 OM FASTSETTELSE AV FORMUESVERDIER I KRAFTANLEGG

Fastsatt av Finansdepartementet xxx 1999 med hjemmel i skatteloven § 37 bokstav a tredje og fjerde ledd.

I forskrift av 18.05. 1998 nr 484 om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg gjøres følgende endringer:

I

§ 2-1 tredje ledd skal lyde:
Alle størrelser som inngår i nåverdiberegningen skal verdsettes til kroneverdien pr. 1. januar i ligningsåret, der konsumprisindeksen benyttes som omregningsfaktor.

§ 2-2 skal lyde:
Ligningsmyndighetene skal foreta en årlig justering av den beregnede markedsverdien, jf § 2-1 første ledd første punktum. Bortsett fra den årlige inflasjonsjusteringen etter § 2-1 tredje ledd, endres fradraget for fremtidige utskiftingskostnader likevel som hovedregel bare hvert tiende år, jf §§ 2-1 første ledd annet punktum, 5-2 og 5-7.

§ 3-3 skal lyde:
Dersom kraftverkets midlere produksjonsevne er varig redusert med 10 pst eller mer, nedsettes beregningsgrunnlaget for brutto salgsinntekter tilsvarende ved at brutto salgsinntekter i alle relevante år som inngår i grunnlagsperioden reduseres prosentvis like mye som reduksjonen i midlere produksjonsevne. Ligningsmyndighetene godkjenner en slik reduksjon i midlere produksjonsevne etter å ha innhentet sakkyndig uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

§ 4-3 annet ledd skal lyde:
For driftsmiddel som avskrives etter skatteloven § 44 A-11 nr 1, kan den gjenstående levetid som er utledet av avskrivningsreglene fravikes. For driftsmidler som avskrives etter skatteloven § 44 A-11 nr 1 bokstav a, fastsettes gjenstående levetid til 67 år, med mindre det foreligger konkrete utskiftingsplaner eller andre særlige forhold tilsier at en særskilt vurdering må foretas. For driftsmidler som avskrives etter skatteloven § 44 A-11 nr 1 bokstav b, kan ligningsmyndighetene på bakgrunn av befaring etter § 5-1 legge til grunn en annen gjenstående levetid for driftsmidlet.

Overgangsregel til § 4-3 skal lyde:
Inntil befaring er foretatt settes minste gjenstående levetider for driftsmidler som er i bruk i kraftanlegget og som avskrives lineært etter skatteloven § 44 A-11 nr 1 til:
Avskrivningsgruppe a: 67 år
Avskrivningsgruppe b: 10 år

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.


Merknad til forskrift av xxx 1999 om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV FORMUESVERDIEN FOR KRAFTANLEGG

Nedenfor gis et skissemessig eksempel på beregning av formuesverdien for kraftanlegg. Det antas at det foretas en full taksering (med befaring) i ligningsår 1, dvs året etter inntektsår 1.

Forutsetninger

År -4

År -3

År -2

År -1

Inntekts-
år 1

Inntekts-
år 2

Kontrakts-
priser mv.

Gj.sn. spotmarkedspris, øre/kWh

16

17

15

13

17

22

Ordinært salg, GWh

1 000

900

1 100

1 000

900

1 000

Kontrakter tilordnet kraftverket, GWh

150

150

150

150

150

150

12 øre/kWh

Konsesjonskraft, GWh

100

100

100

100

100

100

10 øre/kWh

Sum brutto salgsinntekter (nominelt), mill. kroner

188

181

193

158

181

248

Driftsutgifter, mill. kroner

40

42

Grunnrenteskatt, mill. kroner

25

40

For enkelhets skyld legges det til grunn en gjennomsnittlig spotmarkedspris for beregning av de årlige normerte kraftsalgsinntektene. I praksis skal en benytte timesoppløste spotmarkedspriser og multiplisere med produksjonen i det aktuelle tidsavsnittet. De angitte prisene for konsesjonskraft og tilordnede kontrakter er gjennomsnittlige årlige priser som reflekterer både effekt og energi, i tillegg til fordelingen på sommer- og vinterkraft. I beregningene er det lagt til grunn en årlig endring i konsumprisindeksen på 2 pst og en realrente på 7 pst.

Det antas at kraftverket består av følgende tre (grupper av) driftsmidler:

(i) Dammer, tunneler mv.

Gjenstående levetid etter forskriftens § 4-3: 67 år
Historisk kostnad, oppjustert med konsumprisindeksen til takseringsåret (som antas være i ligningsår 1):
2,5 mrd. kroner

(ii) Turbiner, generatorer mv.

Gjenstående levetid etter befaring i år 1: 10 år
Historisk kostnad, oppjustert med konsumprisindeksen til takseringsåret (som antas være i ligningsår 1):
1 mrd. kroner

(iii) Elektroteknisk utrustning
(transformatorer mv.)

Gjenstående skattemessig levetid i år 1: 7 år
Historisk kostnad, oppjustert med konsumprisindeksen til takseringsåret (som antas være i ligningsår 1):
500 mill. kroner

Beregning av nåverdien av framtidige utskiftingskostnader

For å komme fram til en beregnet markedsverdi skal en trekke fra beregnede årlige utskiftingskostnader. En skal da benytte følgende formel:

(3)

, der

  • C0 er historisk kostnad for driftsmidlet oppjustert med konsumprisindeksen til kroneverdien pr 1. januar i takseringsåret
  • r er realrenten
  • n er skattemessig levetid for driftsmidlet (antall år)
  • t er gjenstående levetid for driftsmidlet slik det er fastsatt ved befaringen (antall år)

Det innebærer at fradraget for framtidige utskiftingskostnader i dette eksemplet blir:

Driftsmiddel (i): 2 500 mill. x

= 27 mill. kroner

Driftsmiddel (ii): 1 000 mill. x

= 545 mill. kroner

Driftsmiddel (iii): 500 mill. x

= 355 mill. kroner

Samlet beregnet fradrag for nåverdien av framtidige utskiftingskostnader

927 mill. kroner

Beregning av formuesverdien i ligningsår 1

Brutto salgsinntekter skal beregnes som et 5 års gjennomsnitt av kraftsalgsinntektene, der verdien av salgsinntekter skal oppjusteres med konsumprisindeksen til kroneverdien pr 1. januar i ligningsåret (dvs. året etter det siste inntektsåret som inngår i beregningsgrunnlaget for formuesverdien). Brutto salgsinntekter i dette eksemplet kan således beregnes på følgende måte:

(1)

= 191,5 mill. kroner

Fra dette skal inntektsårets driftsutgifter samt grunnrenteskatt trekkes fra. En skal så beregne nåverdien av dette normerte "årsoverskudd" over uendelig tid. Denne nåverdien framkommer ved å dividere dette "årsoverskuddet" med realrenten:

(2)

= 1 807 mill. kroner

Dette gir en beregnet formuesverdi av kraftverket som følger:

(4) 1 807 mill. kroner - 927 mill. kroner = 880 mill. kroner

Beregning av formuesverdien i ligningsår 2

Brutto salgsinntekter vil da fastsettes til:

(5)

= 203,5 mill. kroner

Det gir en beregnet formuesverdi som følger:

(6)

- 927x 1,02 = 790 mill. kroner

Legg merke til at det fra ligningsår 1 til ligningsår 2 gjøres en justering av brutto salgsinntekter, driftsutgifter og grunnrenteskatt. Fradraget for framtidige utskiftingskostnader inflasjonsjusteres, men holdes for øvrig uendret inntil neste taksering foretas. Taksering av framtidige utskiftingskostnader skal som hovedregel kun foretas hvert 10. år.