Høringsnotat 25.05.1999 - 2

FORSKRIFT OM FORDELING AV INNTEKT OG FORMUE MELLOM ANDELSHAVERE I BOLIGSELSKAPER

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

UTKAST

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.99 med hjemmel i skatteloven §§ 37 c og 42 b nr 8

§ 1 Anvendelsesområde

Denne forskriften gjelder fordeling av formue og inntekt mellom andelshavere i boligselskaper, jf skatteloven §§ 37 c og 42 b nr 8.

§ 2 Definisjoner

I denne forskriften menes med:

  1. Boligselskap: Selskap som omfattes av skatteloven § 51 sjette og syvende ledd
  2. Langsiktig fellesgjeld: Fellesgjeld i boligselskapet hvor hele eller deler av beløpet forfaller til betaling mer enn ett år etter gjeldsstiftelsen.

§ 3 Valg av fordelingsmetode

(1) Inntekt og formue fordeles mellom andelshaverne etter en av disse metodene:

a. Husleiebrøk, jf § 4

b. Andelsbrøk eller -konto, jf § 5

(2) Vedtak om valg av fordelingsmetode og om fastsettelse av fordelingen treffes av generalforsamlingen i samsvar med lov om borettslag og alminnelige prinsipper om sammenslutninger.

§ 4 Fordeling etter husleiebrøk

Ved fordeling etter husleiebrøk fordeles alle inntekts- og formuespostene på andelshaverne etter forholdet mellom påløpt husleie for den enkelte boenhet i året og påløpt husleie for samtlige boenheter for andelshavere i året.

§ 5 Fordeling etter andelsbrøk eller andelskonto

(1) Følgende formues- og inntektsposter kontoføres:

a. Ligningsverdi: For hver enkelt boenhet føres en egen konto med boenhetens andel av eiendommens ligningsverdi. For nye boligselskaper fordeles ligningsverdien etter forholdet mellom boenhetens innskudd med tillegg av fellesgjeld og samlet innskudd med tillegg av samlet fellesgjeld. Kontoen korrigeres for senere endringer i ligningsverdien som følge av påkostninger eller andre omstendigheter. Endring i ligningsverdi fordeles mellom boenhetene i samsvar med hvordan påkostningene mv faktisk er foretatt, og får virkning for etterfølgende inntektsår.

b. Langsiktig fellesgjeld: For hver enkelt boenhet føres en egen konto med boenhetens andel av langsiktig fellesgjeld. I nye boligselskaper settes inngående verdi på kontoen til boenhetens andel av fellesgjelden slik den er beregnet av selskapet. Kontoen korrigeres for senere nedbetalinger mv fra andelshaver.

c. Renter av langsiktig fellesgjeld: Rentene fordeles på samme måte som gjelden.

(2) Øvrige formues- og inntektsposter fordeles etter andelsbrøk. Andelsbrøken fastsettes etter det opprinnelige forholdet mellom den enkelte boenhets innskudd med tillegg av andel fellesgjeld og samlet innskudd med tillegg av samlet fellesgjeld.

§ 6 Endring av fordelingsmetode

Ved overgang fra husleiebrøk til andelsbrøk og -konto gjelder:

  1. Poster som skal fordeles etter andelskonto: Inngående verdi på kontiene skal fastsettes i samsvar med husleiebrøken for siste inntektsår.
  2. Poster som skal fordeles ved andelsbrøk: I stedet for den fordeling som følger av § 5 annet ledd kan generalforsamlingen vedta at fordeling skal skje i samsvar med husleiebrøken for siste inntektsår.

§ 7 Realisasjon av andel

Ved realisasjon av andel i året fordeles inntekter og utgifter forholdsmessig mellom den nye og den tidligere andelshaveren. Fordelingen skjer etter antall hele måneder hver har vært eier av andelen. Overdragelsesmåneden henføres til den nye andelshaveren.

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.