Høringsnotat 7 Merverdiavgiftsreformen

Forslag til endring i forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet (Forskrift nr. 90) og forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilfor

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001

Høringsnotat nr 7:

1 Innledning

Fra 1. juli 2001 vi kjøreopplæring bli en avgiftspliktig tjeneste. Som en konsekvens av dette er merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5 blitt endret slik at avgiftspliktige kan trekke fra inngående avgift på anskaffelse og drift av personkjøretøyer til bruk i kjøreopplæring. Som påpekt i Ot. prp. nr. 2 (2000-2001) side 63 nødvendiggjør lovendringen også endringer i forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet (Forskrift nr. 90), slik at denne gjøres gjeldende for personkjøretøy til bruk i kjøreopplæring. Det foreslås også en mindre endring av forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøy på egne navn i motorvognregisteret (forskrift nr. 69)

2 Om forslaget

Etter forskrift nr. 90 § 2 må registrert næringsdrivende tilbakeføre differansen mellom fradragsført merverdiavgift og betalt investeringsavgift dersom kjøretøyet anskaffet til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet selges før det er gått 36 måneder etter at kjøretøyet ble registrert. For å unngå uheldige avgiftsmessige tilpasninger foreslås § 2 utvidet til også å omfatte personkjøretøyer til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring. Departementet har vurdert om det bør innføres kortere bindingstid enn det som gjelder for personkjøretøy anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet, uten å finne grunnlag for dette.

Forskrift nr. 90 § 1 annet punktum oppstiller unntak fra plikten til å svare merverdiavgift ved uttak av personkjøretøyer fra varelager til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet. Bestemmelsen må ses i sammenheng med plikten til å svare investeringsavgift i slike tilfelle, jf. forskrift nr. 69 § 2 første ledd. Tilsvarende bestemmelser foreslås innført for kjøretøy som uttas til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring.

Som følge av merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 11 fastsetter unntak for kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, er ikke uttak av kjøretøy som benyttes i yrkesmessig utleievirksomhet avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 14 første ledd. Det samme gjelder permanent omdisponering av utleiebiler innenfor avgiftspliktig virksomhet. I tilfellene der utleiebiler brukes både i yrkesmessig utleievirksomhet og til andre formål, for eksempel gratis utlån til kunder og demonstrasjon, foreligger avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5. Uttak av kjøretøy antas å ville bli en aktuell problemstilling også for kjøretøy anskaffet til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring. Særlig gjelder dette for kjøreskoler som er organisert som enmannsforetak. Departementet foreslår at plikten til å foreta tilbakeføring av fradragsført inngående avgift etter forskrift nr. 90 § 2 utvides til også å omfatte andre tilfeller enn ved salg. Bestemmelsene i §§ 3-5 endres tilsvarende. Utvidelsen vil både gjelde kjøretøy anskaffet til utleievirksomhet og til kjøreopplæring.

3 Forslag til forskriftsendringer

Det foreslås følgende endringer i forskrift nr. 90 og forskrift nr. 69:

Forslag til forskrift om endring i forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet (nr. 90).

Fastsatt av Finansdepartementet xx. mai 2001 med hjemmel i lov 19. Juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 14.

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring eller utleievirksomhet (nr. 90).

§ 1 skal lyde:

Registrert næringsdrivende har rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelse av personkjøretøyer til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring eller utleievirksomhet, herunder leasing. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved uttak av personkjøretøyer til bruk i yrkesmessig kjøreopplæring eller utleievirksomhet.

§ 2 første ledd skal lyde:

Registrert næringsdrivende skal, når ikke annet følger av § 3 og § 4, tilbakeføre fradragsført merverdiavgift dersom kjøretøyet selges, tas ut eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett, før det har gått 36 måneder etter at kjøretøyet ble registrert.

§ 3 skal lyde:

Hvis et personkjøretøy, på grunn av så stor skade at kjøretøyet blir kondemnert, selges, tas ut eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett før det har gått 36 måneder fra registreringen, skal det ikke tilbakeføres eller svares merverdiavgift. Det skal heller ikke skje noen korreksjon dersom kjøretøyet selges, tas ut eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett som følge av eierens dødsfall, konkurs eller offentlig gjeldsforhandling.

§ 4 skal lyde:

Skattedirektoratet kan utenom de tilfeller som er nevnt i § 3, samtykke i at tilbakeføring/beregning av merverdiavgift unnlates dersom dette skyldes årsaker den avgiftspliktige ikke har hatt herredømme over eller tilbakeføring/beregning av merverdiavgift av andre grunner vil være særlig urimelig overfor den avgiftspliktige. Samtykke gis virkning fra tidspunktet personkjøretøyet selges, tas ut eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett.

§ 5 første ledd skal lyde:

Beregning av merverdiavgift skjer ved korreksjon på omsetningsoppgaven for den termin personkjøretøyetselges, tas ut eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett.

Forslag til forskrift om endring av forskrift 10. juni 1976 nr. 1 om avgiftsplikt for bilforhandlere som registrerer kjøretøyer på egne navn i motorvognregisteret (nr. 69).

Fastsatt av Finansdepartementet xx. mai 2001 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75 og lov 19. juni 1969 nr. 67 om investeringsavgift § 7.

§ 2 første ledd skal lyde:

Ved registrering av personkjøretøy i motorvognregisteret, svares avgift etter investeringsavgiftsloven når kjøretøyet tas ut til bruk i yrkesmessigkjøreopplæring eller utleievirksomhet. Det samme gjelder ved registrering av annet kjøretøy enn personkjøretøy dersom kjøretøyet tas ut som driftsmiddel til annen bruk enn personbefordring i virksomheten.