Høringsnotat II 16.08.1999

ForskriftFastsatt av Finans- og tolldepartementet til utfylling og gjennomføring mvav skatteloven av 26. mars 1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Utkast
til forskrift om endring i

Forskrift
Fastsatt av Finans- og tolldepartementet til utfylling og gjennomføring mv
av skatteloven av 26. mars 1999

Fastsatt med hjemmel i lov av26. mars 1999om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-13

§ 5-13 skal lyde:

§ 5-13 Særlig om privat bruk av arbeidsgivers bil

§ 5-13-1 Hvilke biler bestemmelsene gjelder for

Bestemmelsene i §5-13 i denne forskrift gjelder for alle typer biler herunder varebiler, kombinerte biler, lastebiler og busser.

Bestemmelsene gjelder likevel ikke for

  1. lastebiler med totalvekt på 7 500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser
  2. biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk, og som ikke brukes privat utover kjøring mellom hjem og arbeidssted.
  3. biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn mellom hjem og arbeidssted
  4. biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte mellom hjem og arbeidssted.

§ 5-13-2 Sporadisk bruksadgang

Adgang til sporadisk bruk skal ikke utløse fordelsbeskatning etter disse bestemmelser. Bruk med en viss regularitet eller varighet anses ikke som sporadisk.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke sporadisk bruk av arbeidsgivers bil, når arbeidstakeren har adgang til mer omfattende bruk av bilen.

§ 5-13-3 Hovedregel om fastsettelse av fordelen

Når ikke annet følger av bestemmelsene i § 5-13 i denne forskrift, skal fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil fastsettes på grunnlag av en årlig privat kjørelengde på 10 000 km med tillegg av faktisk kjøring mellom hjem og arbeidssted, multiplisert med kilometersatser fastsatt i medhold av § 5-13-4. Besøksreise til hjemmet når skattyteren på grunn av sitt arbeid må bo utenfor sitt hjem, likestilles med reise mellom hjem og arbeidssted.

Fordelen fastsatt etter første ledd omfatter arbeidsgivers dekning av alle bilutgifter vedrørende skattyter og hans husstands private bruk av bilen. Arbeidsgivers dekning av bilutgifter som skattyter selv utreder omfattes dersom skattyter leverer arbeidsgiver orginalbilag som vedlegges arbeidsgivers regnskap. Utgifter som ikke har direkte tilknytning til bilen, som utgifter til ferge, bompenger, parkering og trafikkbøter/-gebyrer omfattes ikke.

Vederlag for bruk av arbeidsgivers bil påvirker ikke fordelsansettelsen. Tilsvarende gjelder når arbeidstaker selv betaler bilutgifter.

§ 5-13-4 Kilometersatser

Skattedirektoratet fastsetter kilometersatser gradert etter prisklasser hvor bilens opprinnelige listepris som ny legges til grunn.

I særlige tilfelle hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk, kan det nyttes en annen prisklasse.

For kjøring mellom hjem og arbeidssted som overstiger 4 000 km årlig, nyttes den sats som gjelder for fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted.

§ 5-13- 5 Listepris mm

Bilens listepris settes til bilimportørens listepris på tidspunktet for første gangs registrering, inklusive merverdiavgift og vrakpant, eksklusive frakt- og registreringsomkostninger. Listeprisen tillegges listepris for ekstrautstyr som ikke bare har verdi for yrkesbruken, uavhengig av om ekstrautstyret er kjøpt samtidig med bilen eller på et annet tidspunkt.

Kan listeprisen ikke fremskaffes, fastsettes den ved skjønn.

§ 5-13-6 Særlig omfattende yrkeskjøring

Når skattyter godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, beregnes fordelen etter satser for bil som ligger to prisklasser lavere enn den som disponeres, dog ikke under laveste sats.

Skattedirektoratet fastsetter en særskilt og høyere beløpsgrense for når tillegg etter § 5-13-7 skal komme til anvendelse for tilfelle som nevnt i første ledd.

§ 5-13-7 Særlig kostbar bil

For skattyter som disponerer særlig kostbar bil gis et tillegg til fordelen beregnet etter §§ 5-13-3 og 5-13-4. Tillegget settes til 10 prosent av den del av bilens opprinnelige listepris som ny som overstiger beløpsgrensen i denne paragrafs annet ledd.

Tillegget unnlates hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk, og det av den grunn er nyttet en lavere prisklasse etter § 5-13-4 annet ledd.

Skattedirektoratet fastsetter beløpsgrense for hva som skal anses som særlig kostbar bil.

§ 5-13-8 Bruk av firmabil i del av inntektsåret

Har skattyter hatt firmabilordning deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Brukshindringer pga forhold ved bilen, herunder verkstedopphold, skal ikke redusere fordelsbeskatningen på grunnlag av årlig privat kjørelengde på 10 000 km.

Individuelle brukshindringer, herunder feriefravær eller sykdom, tas ikke i betraktning.

Første til tredje ledd gjelder ikke kjøring mellom hjem og arbeidssted.

§ 5-13-9 Flere biler, skifte av bil

Disponerer skattyter flere biler privat samtidig, gjelder i utgangspunktet den standardiserte kjørelengde på 10 000 km for hver bil, forutsatt at bilene faktisk brukes privat. Dette gjelder likevel ikke når skattyters forhold tilsier at bare en bil kan benyttes privat om gangen.

Skiftes den bil som brukes privat i løpet av året med en bil i en annen prisklasse, skal den standardiserte kilometerlengde fordeles mellom bilene etter hele kalendermåneder, dvs 833 km pr måned.

II

Denne forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2000.