Høringsnotat om beregning av effektiv rente på underkursobligasjoner

Departementet ber om merknader på den foreslåtte metoden for å splitte opp verdien på obligasjoner med tilknyttede opsjonselementer innen 22. september 2001.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2992 SØ SAE

09.07.2001

Vedlagt følger departementets høringsnotat med forskrift for beregning av effektiv rente på underkursobligasjoner.

Forskriften er en oppfølging av Ot.prp. nr. 1 (1999-2000), der Finansdepartementet foreslo at obligasjoner (mengdegjeldsbrev) skal beskattes etter en renteberegningsmodell. Renteberegningsmodellen innebærer at skattegrunnlaget tilsvarer den effektive renten på obligasjonen. Forslaget fikk tilslutning fra Stortinget, og lovendringen skulle i utgangspunktet tre i kraft f.o.m. inntektsåret 2001. Iverksettelsen ble imidlertid utsatt i påvente av utforming av tilhørende forskrifter.

Før lovendringen kan tre i kraft må det formelt fastsettes regler for beregning av renteelementet av under-/overkurs knyttet til obligasjoner. Forskriften er i tråd med Stortingets vedtak. For å sikre skattemessig likebehandling mellom opsjoner og strukturerte obligasjoner (obligasjoner med tilknyttede opsjonselement) må det utformes regler for å splitte opp inngangsverdien på obligasjoner i en obligasjonsdel og en opsjonsdel. Den usikre avkastningen på opsjonselementene er en erstatning for sikker avkastning i form av kupongrente eller avtalt kursstigning. I motsetning til obligasjoner med fast rente der hele kontantstrømmen er kjent, kan ikke den effektive renten beregnes direkte på obligasjoner med tilhørende opsjonselementer.

De foreslåtte reglene medfører et behov for å endre kravet til hvilke opplysninger som skal registreres i VPS, jf. forskrift av 22. mai 1986 nr. 1157 om registrering i Verdipapirsentralen. Det er av den grunn foreslått enkelte endringer i denne.

For obligasjoner med tilknyttede opsjonselementer bør inngangsverdien på selve obligasjonen etter departementets vurdering skilles ut ved at en beregner inngangsverdien som gir en avkastning som tilsvarer den relevante markedsrenten. Departementet foreslår at markedsrentene settes lik gjennomsnittet av de indikative swaprentene som stilles av de fem største aktørene kl. 12.00 på alle handledager (for obligasjoner med ulike løpetider).

Dagens delvise forbud mot å utstede underkursobligasjoner vil oppheves når regler for beregning av effektiv rente er fastlagt. Departementet arbeider med sikte på at reglene kan iverksettes fra 1.1.2002.

Departementet ber om merknader på den foreslåtte metoden for å splitte opp verdien på obligasjoner med tilknyttede opsjonselementer innen 22. september 2001.

Med hilsen
Hans Henrik Scheel e.f.
ekspedisjonssjef

Ingrid Rasmussen
avdelingsdirektør