Høringsnotat om endringer i forskrifter til samordningsloven mv. – nødvendige endringer som følge av etterlattereformen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring endringer i forskrifter til samordningsloven mv. – nødvendige endringer som følge av etterlattereformen i folketrygden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.10.2023

Vår ref.: 23/2643

Forslagene er en oppfølging av Stortingets lovvedtak om endringer i samordningsloven og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden), lov 16. juni 2023 nr. 35. Stortingets vedtak var basert på et lovforslag fra regjeringen fremmet i Prop. 72 L (2022–2023) og Innst. 386 L (2022–2023) fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.  

Utover nødvendige endringsforslag som følge av etterlattereformen omfatter høringen også noen endringer av mer oppryddende karakter.

Høringsfristen er 4. oktober 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar under «send inn høringssvar» på regjeingen.no.

Alle innspill er offentlig etter offentleglova og blir publisert på vår nettside.

med hilsen 

     Biørn Bogstad 

      avdelingsdirektør 

                                                                   Anders Korsbakken Olsen 

                                                                   seniorrådgiver 

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og familiedepartementet
Den Norske Aktuaforening
Fellesordningen for AFP
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Pensjon for alle 
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gabler AS
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunal- og distriktsdepartementet
KS- Kommunesektorens organisasjon
Kultur- og likestillingsdepartementet
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO Stat
Maritim pensjonskasse
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norsk Pensjon AS
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Pensjonsordningen for apotekvirksromhet v/SPK
pensjonsordningen for sykepleiere v/KLP
Pensjonstrygden for fiskere
Regelrådet
Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner
Samfunnsbedriftene
Senior Norge
Seniorenes Fellesorgansisasjon
Senter for seniorpolitikk
Skattedirektoratet
Statens pensjonskasse
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Trygderetten
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund