Høringsnotat om endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner

Resultat : Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/2715 SA BB

12.02.2001

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner.

I høringsnotatet går departementet inn for at fondsobligasjoner som er godkjent som kjernekapital etter forskrift av 1. juli 1990 nr. 435, i skattemessig sammenheng skal anses som et gjeldsinstrument. Dette innebærer at utsteder for fradragsrett for utbetaling av avkastning til obligasjonseierne.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet.

Høringsfristen er 3 måneder fra 12. februar 2001.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Ruth Didriksen
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Bjørn Berre, lovrådgiver

VEDLEGG