Høringsnotat om endringer i skatteloven - beskatning av fondsobligasjoner

Resultat : Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: