Høringsnotat om endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i smittevernloven. Med dette forslaget følger Helse- og omsorgsdepartementet opp blant annet Meld. St. 16 (2012–2013) «Beredskap mot pandemisk influensa», som oppsummerte erfaringene etter håndteringen av influensa A (H1N1) i 2009-2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2018

Vår ref.: 18/3437

Lovforslaget bygger på gjeldende lov. Dagens smittevernlov har til hensikt å beskytte både enkeltindividet og samfunnet. Loven trådte i kraft i 1995 og har i all hovedsak vist seg å fungere godt. Imidlertid er det behov for klargjøring og presisering av noen bestemmelser.

Det foreslås blant annet en ny bestemmelse for å presisere og lovfeste vilkårene som skal vurderes ved iverksetting av smittevernvilkår, samt en presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning. Videre foreslås enkelte endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven, blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, for å få en raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre vilkåret om hvor lenge en person må behandles for å unngå resistensproblematikk.

I tillegg foreslås mindre endringer i Fylkesmannens oppgaver og for å tydeliggjøre rollene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Videre foreslås en styrking av det regionale leddet ved å presisere de regionale helseforetakenes oppgaver innenfor smittevern.

Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringsuttalelse uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 23. november 2018.

Spørsmål til forslagene i høringsnotatet kan rettes til seniorrådgiver Ragnhild Angell Holst på e-post Ragnhild-Angell.Holst@hod.dep.no.

Med hilsen


Arne Marius Fosse (e.f.)
avdelingsdirektør                                        Ragnhild Angell Holst
                                                                       seniorrådgiver

                                                   

 

Allmennlegeforeningen
Apotekforeningen
Avinor
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bioteknologirådet
Datatilsynet
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM)
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
DIPS ASA
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for samfunnnssikkerhet og beredskap
Epidemi AS
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Foreningen for blødere i Norge
Forsvaret
Forsvarets forskningsinstitutt
Fürst medisinske laboratorium AS
Gatejuristen
HELFO
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Helseklage
HERO/Senter for helseadministrasjon
HIV-Norge
IKT Norge
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens Bymisjon
KS
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Marborg
Mattilsynet
NA Anonyme Narkomane
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved OUS
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt senter for e-helseforskning
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk helsenett SF
Norsk Pasientforening
Norsk sykepleierforbund
NTNU, Det medisinske fakultet
Oslo havn
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Program for helseøkonomi i Bergen
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for legeetikk
Sametinget
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sivilombudsmannen
Sjukehusapoteka Vest HF
Sjøfartsdirektoratet 
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Tolletaten
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
Utlendingsdirektoratet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Veterinærinstituttet
Volvat Medisinske Senter AS
Yngre legers forening