Høringsnotat om skatte- og avgiftsmessige tilpasninger til regnskapsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/8667 SA AV/KR

25.5.1999

Høringsnotat om skatte- og avgiftsmessige tilpasninger til regnskapsloven

Vedlagt følger departementets høringsnotat av 21. mai 1999 om skatte- og avgiftsmessige tilpasninger til lov av 17. juli 1998 nr 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). Høringsnotatet ble varslet i Ot prp nr 1 (1998-99).

Alle vurderinger i høringsnotatet er foreløpige, og utfallet av høringen avventes før endelig standpunkt tas. Departementet ønsker kommentarer både til vurderinger, løsninger og utkast til lovforslag.

Høringsfristen er satt til 2. juli 1999.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.

ekspedisjonssjef

Ruth Didriksen

avdelingsdirektør

Saksbehandler: Førstekonsulent Anders Vatland, tlf 22 24 44 59

Vedlegg