Høringsnotat

Høringsforslag – Forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet <dato> med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 48 nr. 6.


§ 13-1 bokstav D skal lyde:

”Differansen mellom årets pensjonspremie, eksklusive omkostninger til administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen, og årets netto pensjonskostnad (årets premieavvik) skal håndteres etter reglene i § 13-4 bokstav A og B. Premie for rentegaranti regnes som omkostninger etter første punktum. Reglene i § 13-4 bokstav A og B gjelder tilsvarende for avvik mellom arbeidsgiveravgift i henhold til årets premie og beregnet arbeidsgiveravgift i henhold til beregnet netto pensjonskostnad.”


§ 13-2 bokstav C skal lyde:

”Påløpte pensjonsforpliktelser i årsregnskapet ved regnskapsårets slutt skal beregnes på grunnlag av påløpte forpliktelser ved foregående regnskapsårs slutt tillagt årets pensjonsopptjening og rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser ved regnskapsårets start, fratrukket årets pensjonsutbetalinger, og korrigert for estimatavvik og virkninger av planendringer etter § 13-4 bokstav D.”


§ 13-2 bokstav D skal lyde:

”Pensjonsmidler ved regnskapsårets slutt beregnes på grunnlag av verdien av pensjonsmidlene ved foregående regnskapsårs slutt tillagt årets pensjonspremie og den avkastning på pensjonsmidlene som forventes gjennom regnskapsåret, fratrukket årets pensjonsutbetalinger, og korrigert for estimatavvik etter § 13-4 bokstav D.”


§ 13-2 bokstav E skal lyde:

”Som pensjonsmidler regnes alle midler som ugjenkallelig er avsatt til pensjon. Egenkapital i egne pensjonskasser og gjensidig livsforsikringsselskap skal ikke medregnes i pensjonsmidlene.”


§ 13-3 bokstav C skal lyde:

”Det skal foretas ny beregning av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt estimatavvik hvert regnskapsår. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn, jf. likevel § 13-5 bokstav B. Tilsvarende skal det foretas ny beregning av pensjonsforpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen (planendringer) samt virkning av planendringene, jf. likevel § 13-5 bokstav B.”


§ 13-3 bokstav D skal lyde

”Estimatavvik og virkningen av planendringer etter § 13-3 bokstav C skal angis hver for seg i note til årsregnskapet.”


§ 13-4 bokstav C skal lyde

”Årets premieavvik føres til inntekt eller utgift i driftsdelen (eventuelt investeringsdelen) i årsregnskapet for påfølgende år. Et beløp tilsvarende det som føres til inntekt, eventuelt utgift, føres mot kortsiktige fordringer, eventuelt kortsiktig gjeld. Kommunen eller fylkeskommunen kan bestemme at inntektsføring eller utgiftsføring etter første punktum skal fordeles. For premieavvik oppstått i 2011 og senere skal fordelingen etter annet punktum hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordelingen etter annet punktum hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen.”


§ 13-4 bokstav D skal lyde:

”Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter § 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen. Akkumulert estimatavvik for tidligere år som ikke er balanseført regnskapsføres i 2011.”


§ 13-4 bokstav E oppheves.

§ 13-5 bokstav B skal lyde:

”Dersom de aktuarmessige beregningsforutsetningene ikke er nærmere fastsatt av departementet, skal disse baseres på anerkjente metoder for beregning av sannsynlighet for død, uførhet, uttak av avtalefestet pensjon, uttreden av pensjonsordning og eventuelle andre forhold av betydning for pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden. Departementet fastsetter likevel det nærmere tidspunktet for implementering av nye levealdersforutsetninger i beregningene. Departementet fastsetter tidspunktet for implementering av planendringer (pensjonsreformen) i beregningene.”


Endringene trer i kraft straks (fra og med regnskapsåret 2011).