Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

Forslag til endringer i forskrift 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte

 

1   Om forslaget

Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner har i dag en pensjonsordning som tilsvarer offentlig tjenestepensjonsordning, men hvor kravet til full opptjeningstid er minst 16 år. Pensjonsordningen er hjemlet i kommuneloven § 43 og forskrift 22. april 1997 nr. 375 om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune.

Det er nylig gjennomført endringer i forskriften som får virkning fra 1. januar 2014. Reglene er tilpasset den nye alderspensjonen fra folketrygden, og tilsvarer i hovedsak endringene som er gjort i pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, jf. lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven). Den nye pensjonsordningen er basert på samme prinsipper som ny alderspensjon i folketrygden. Pensjonen gis som et direkte supplement til alderspensjonen fra folketrygden. Alternativet til den nye ordningen er den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller fylkeskommunens ansatte er omfattet av.

Departementet foreslår i høringsnotatet at det tydeliggjøres i forskrift 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte at kommunene og fylkeskommunene kan velge at de folkevalgte skal være omfattet av den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for kommunens eller fylkeskommunens ansatte. Denne valgadgangen framgår av den endrede forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune. Det framgår også av de kommunale pensjonsvedtektene at folkevalgte kan være omfattet av den ordinære tjenestepensjonsordningen. Det vises til § 1-2 andre ledd i vedlegg 5 til tariffavtalen for KS-området og Oslo kommunes pensjonsvedtekter § 1-2 nr. 5. 

Arbeidsdepartementet mener valgadgangen for kommunene og fylkeskommunene også bør framkomme av forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte. Endringen er en stadfestelse av dagens ordning. I tillegg foreslår Arbeidsdepartementet å oppheve bestemmelser som nå er unødvendige.

 

2   Forslag til endringer i forskrift 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte

 

2.1 Bestemmelser som foreslås opphevet

Departementet foreslår for det første at § 1 oppheves. Bestemmelsen fastslår hvem som kan være leverandører av kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger. Bestemmelsen er i dag unødvendig. Det framgår av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 10-1 hvilke institusjoner som kan være leverandører av kommunal og fylkeskommunal pensjonsordning.

Departementet foreslår også at § 4 oppheves. Paragrafen gir bestemmelser om pensjonskasser og pensjonsfond. Første ledd fastslår at pensjonskassen er en selvstendig juridisk person med eget regnskap hvor midlene skal holdes adskilt fra kommunens/fylkeskommunens forpliktelser. Videre framgår det av bestemmelsen at pensjonskassens formue og inntekter ikke for noen del skal tilfalle kommunen/fylkeskommunen eller dennes kreditorer. Andre ledd viser til en forskrift som ble opphevet 1. januar 2008 gjennom forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsloven (livsforsikring mv.). Etter departementets syn dekkes de forhold som omfattes av forskriften § 4 av forsikringsvirksomhetsloven.

Tilsvarende opphevelser er gjort i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune.

 

2.2 Omfang

Omfangsbestemmelsen i dagens § 2 foreslås videreført som ny § 1. Av denne bestemmelsen framgår det at pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere som er medlemmer av i folketrygden. Det nye vil være at ordningen også kan omfatte de folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner når de er medlemmer av folketrygden, jf omtalen ovenfor i punkt 1. De nærmere vilkårene for medlemskapet bør framgå av regelverket for ordningen, det vil si i de kommunale pensjonsvedtekter. Det samme gjelder om de folkevalgte skal være omfattet av den kommunale AFP-ordningen.

 

3   Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative konsekvenser

 

3.1 Ikrafttredelse

Arbeidsdepartementet foreslår at endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Ikrafttredelsen blir da parallell til tidspunktet da endringene i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune gjelder fra.

 

3.2 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene vil ikke ha økonomiske konsekvenser. Forslagene er en stadfestelse av gjeldende rett om at kommuner og fylkeskommuner kan velge å la de folkevalgte være omfattet av tjenestepensjonsordningen som gjelder for kommunens/fylkeskommunens ansatte.

Forslagene vil heller ikke ha administrative konsekvenser. De folkevalgte kan omfattes av den eksisterende ordning som gjelder for ansatte i kommunen/fylkeskommunen.

 

Vedlegg 1   Utkast til forskrift

 

Forskrift om endring i forskrift 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte

Fastsatt av Arbeidsdepartementet .. .. 2013 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 24 nr. 3, jf. kgl. res. 18. desember 1992 nr. 1079.

 

I

I forskrift 22. april 1997 nr. 374 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte gjøres følgende endringer: 

 

Nåværende § 1 oppheves og § 2 blir ny § 1.

Nåværende § 3 blir ny § 2 og skal lyde:

§ 2. Omfang

Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere som er obligatorisk medlem i folketrygden, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Ordningen kan også omfatte de folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner som er obligatorisk medlem i folketrygden. De nærmere vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen fastsettes i regelverket for ordningen.

 

Nåværende § 4 oppheves og § 5 og § 6 blir nye § 3 og § 4.

 

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2014.