Utkast til forskrift

Utkast til forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 7.

 

I

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål

Forskriften skal fremme verdiskaping på kysten og hensynet til en rimelig fordeling av fordelen av å bruke fellesskapets arealer i norske kystdistrikt, gjennom fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten til tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for foretak med tillatelse til kommersiell oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, jf. lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).

 

Kapittel 2. Krav til virksomheten for erverv som medfører kontroll med 15 % eller mer av produksjonskapasiteten i Norge

§ 3. Krav om tillatelse for erverv som medfører kontroll med 15 % eller mer av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø i Norge

Det er ikke tillatt å kontrollere 15 % eller mer av den totale produksjonskapasiteten i Norge uten tillatelse. Departementet kan etter søknad gi ervervstillatelse i tråd med vilkårene i §§ 4-7. Med kontroll menes direkte eller indirekte eierskap til mer enn halvparten av eierinteressene, eller at det på annen måte oppnås tilvarende kontroll, i foretak som har tillatelse til kommersielt oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø.

I ervervstillatelsen skal det fastsettes krav i tråd med §§ 4 og 5, herunder hvor lenge kravene til gjennomsnittlig bearbeidingsgrad og FoU-virksomhet i § 4 skal løpe.

Det må søkes om ny tillatelse for erverv som medfører at foretaket får kontroll med en større andel av produksjonskapasiteten enn det som fremgår av departementets tillatelse etter første ledd.

§ 4. Krav til bearbeidingsgrad, FoU-virksomhet og lærling- eller traineeplasser for erverv som medfører kontroll med mer enn 15 % av produksjonskapasiteten i Norge

Ved erverv som medfører kontroll med 15 % og inntil 20 % av produksjonskapasiteten, skal foretaket ha en gjennomsnittlig bearbeidingsgrad på 25 %, gjennomsnittlig FoU-innsats på 30 millioner kroner og tilby minst 20 lærling- eller traineeplasser i et norsk kystdistrikt.

Ved erverv som medfører kontroll med 20 % og inntil 25 % av produksjonskapasiteten skal foretaket ha en gjennomsnittlig bearbeidingsgrad på 30 %, ha en gjennomsnittlig FoU-innsats på 50 millioner kroner og tilby minst 30 lærling- eller traineeplasser i et norsk kystdistrikt.

Ved erverv som fører til kontroll med 25 % og inntil 30 % av produksjonskapasiteten, skal foretaket ha en gjennomsnittlig bearbeidingsgrad på 36 %, ha en gjennomsnittlig FoU-innsats på 70 millioner kroner og tilby minst 50 lærling- eller traineeplasser i et norsk kystdistrikt.

Ved erverv som fører til kontroll med 30 % og inntil 35 % av produksjonskapasiteten, skal foretaket ha en gjennomsnittlig bearbeidingsgrad på 38 %, ha en gjennomsnittlig FoU-innsats på 80 millioner kroner og tilby minst 60 lærling- eller traineeplasser i et norsk kystdistrikt.

Ved erverv som fører til kontroll med 35 % og inntil 40 % av produksjonskapasiteten, skal foretaket ha en gjennomsnittlig bearbeidingsgrad på 40 %, ha en gjennomsnittlig FoU-innsats på 100 millioner kroner og tilby minst 70 lærling- eller traineeplasser i et norsk kystdistrikt.

Departementet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til erverv som fører til kontroll med mer enn 40 % den totale produksjonskapasiteten. Departementet skal stille krav om bearbeidingsgrad, FoU-virksomhet eller lærling- eller traineeplasser. Det kan også stilles ytterligere krav som kan bidra til å ivareta forskriftens formål etter § 1.

§ 5. Krav spredning av foretakets virksomhet forkontroll med 15 % eller mer av produksjonskapasiteten

For å sikre spredning av havbruksaktivitet i norske kystdistrikt, skal foretak som kontrollerer 15 % eller mer av produksjonskapasiteten i Norge ha minst ett aktivitetssenter i hver av Fiskeridirektoratets regioner foretaket har havbruksvirksomhet.

Departementet kan i enkeltvedtak stille nærmere krav til spredningen av virksomheten.

§ 6. Regional begrensning

Det er ikke tillatt å kontrollere mer enn 50 % av den samlede produksjonskapasiteten innenfor en av Fiskeridirektoratets regioner.

§ 7. Dokumentasjon i søknaden

                I søknad om tillatelse om å erverve kontroll med mer enn 15 % av produksjonskapasiteten i Norge, skal følgende opplysninger omfattes:

a)      tillatelsesinnehaver, 

b)      fordeling av eierandel etter eierstrukturendringen, 

c)       driftsleders kvalifikasjoner innen akvakultur, 

d)      informasjon om erververen, herunder beskrivelsen av erververens virksomhet, antall ansatte, årsregnskap, årsberetning og firmaattest, 

e)      begrunnelsen for og intensjonen med ervervet, herunder investeringsplaner, 

f)       informasjon om det foretak det er ervervet eierandeler i, herunder beskrivelse av virksomheten, antall ansatte, årsregnskap, årsberetning og firmaattest,

g)      ervervets betydning for fremtidig sysselsetting og aktivitet i norske kystdistrikt, 

h)      foretakets planer for å oppfylle vilkårene i §§ 4, 5 og 6.

Departementet kan i tillegg be om annen dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere søknaden.

§ 8. Rapportering

                Foretaket skal årlig rapportere om oppfyllelse og planer for videre oppfølging av vilkårene i §§ 3-6. Rapporten skal forelegges departementet seks måneder etter regnskapsårets slutt. Av rapporten skal følgende opplysninger fremgå:

a)      antall akvakulturtillatelser foretaket kontrollerer helt eller delvis,

b)      gjennomsnittlig og siste regnskapsårs bearbeidingsgrad,

c)       gjennomsnittlig og siste regnskapsårs FoU-innsats,

d)      antall lærling- eller traineeplasser i foretaket som er tilbudt og besatt siste regnskapsår og i gjennomsnitt

e)      utviklingen i foretakets sysselsetting siste år og i gjennomsnitt for ervervsperioden

§ 9. Register

Foretaket skal ha tilgjengelig et register over eierinteresser i datterselskap eller på annen måte tilknyttede foretak med tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø.

Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

§ 10. Dispensasjon

Det kan i særlige tilfeller gis dispensasjon fra denne forskriften.

§ 11. Reaksjoner, administrative sanksjoner og straff

Ved overtredelse av denne forskriften eller ervervstillatelse i tråd med § 3, kan det kan ilegges reaksjoner, administrative sanksjoner eller straff i tråd med § 9 og kapittel 7 i akvakulturloven.

§ 12. Tilsyn

                Fiskeridirektoratet fører tilsyn med vedtak fattet med hjemmel i denne forskriften.

§ 13. Ikrafttredelse

                Forskriften trer i kraft straks.

 

II

Forskrift 22. desember 2004 om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks i sjø (eierkontrollforskriften) oppheves.

 

III

Endringene trer i kraft straks.