Høyring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring forslag om endringar i fleire lover og enkelte forskrifter på helse- og omsorgstenestefeltet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2016