Høyring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring forslag om endringar i fleire lover og enkelte forskrifter på helse- og omsorgstenestefeltet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2016

Vår ref.: 16/5600

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høyring forslag om endringar i fleire lover og enkelte forskrifter på helse- og omsorgstenestefeltet. Dei fleste av forslaga gjeld endringar i pasient- og brukarrettslova og helsepersonellova. 

Ein større del av forslaga gjeld barn, blant anna barn sin rett til medverknad og medråderett ved yting av helse- og omsorgstenester, samtykke frå foreldre ved vaksinasjon av barn etter barnevaksinasjonsprogrammet og helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande til søsken med alvorlege helseproblem og som etterlatne etter foreldre og søsken som døyr.

Forslaget omfattar også å harmonisere straffeføresegnene for brot på teieplikta etter helselovgivinga med straffeføresegna for brot på teieplikta i straffelova, å utvide nemndleiar sin tilgang til å avgjere saker og moglegheitene til å delegere frå Helsepersonellnemnda til sekretariatet. Vidare er det foreslått fleire endringar av meir teknisk karakter i helsepersonellova, å oppheve kravet i apoteklova § 3-2 første ledd bokstav a og å tydeleggjere verkeområdet til pasientskadelova.

For ei kortfatta oppsummering av forslaga, sjå kapittel 1 i høyringsnotatet.  

Høyringssvar kan leverast digitalt på denne sida. Høyringsinstansane kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høyringsinstansane kan også sende høyringssvar utan å registrere seg.

Høyringsinstansane blir bedne om å vurdere om saka bør sendast til underliggande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemmar e.l.

Alle kan gje høyringsuttaler. Uttaler er som hovudregel offentlege etter offentleglova og vil bli publisert.

Høyringsfristen er sett til 5. desember 2016.

 

Med vennleg helsing                                                       

 Kari Sønderland  (e.f.)

ekspedisjonssjef Åshild Flatebakken

                                                                                          seniorrådgiver

Actis

ADHD Norge

Akademikerne

A-larm

Aleneforeldreforeningen

Amnesty international Norge

ANSA

Apotekerforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

 

Barn av rusmisbrukere (BAR)

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnesykepleierforbundet

BarnsBeste (nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende)

Blå Kors Norge

Brukerforeningen LAR-NettNorge

 

Datatilsynet

Delta

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Domstoladministrasjonen

 

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forandringsfabrikken

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen 2 foreldre

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for Barnekonvensjonen

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kirkens bymisjon

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – LEVE

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen we shall overcome

Landsgruppen av helsesøstre NSF

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

LAR Nett Norge

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

 

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk barnelegeforening

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk psykiatrisk forening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR, UiO)

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Organisasjonen Voksne for Barn

 

Parat

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Press – Redd Barna

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

ProLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen

 

Redd Barna

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

RVTS Sør

Røde kors

Røde kors ungdom

Rådet for psykisk helse

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Seksjon for sorgstøtte – A-hus

Senter for krisepsykologi

Senter for medisinsk etikk

SINTEF Helse

SPEKTER

Spiseforstyrrelsesforeningen

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statsadvokatembetene

Stiftelsen barnas rettigheter (BARNAS)

Stine Sofie Stiftelsen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

 

Unge funksjonshemmede

UngOrg

Unio

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

 

Voksne for barn

 

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)